Help with Search courses

Направените проучвания показват, че ``шумът'' е един от най-неблагоприятните физични фактори на работната среда. Човешкият слух и говор служат преди всичко за осъществяване на връзка между хората. Освен това слуховият апарат както при всички живи същества, така и при човека играе ролята на предупредителен орган.

Вредното въздействие на шума предизвиква патологични изменения на слуховия орган и влошава състоянието на нервната и сърдечно-съдовата системи на организма като цяло. Настъпват изменения в двигателните центрове, повишава се предразположеността към сърдечни и неврологични заболявания, влошава се зрението, появява се главоболие и душевна депресия.

В настоящата лекция ще бъдат разгледани и основните акустични величини. Това са звук и разновидностите му в съответната честотната област. В зависимост от материалната среда, в която се образува, звукът бива: въздушен, структурен или телесен и флуиден. Въз основа на източникът от който е създаден, шумът бива: постоянен, непостоянен, променлив, прекъсващ и импулсен.

Въвежда се понятието звукова вълна и характеристиките й. В зависимост от вида и размерите им звуковите вълни биват сферични, цилиндрични и плоски. Звуковите трептения в твърдите тела се разпространяват като надлъжни и напречни вълни.Звукът се характеризира и със своята скорост на разпространение, която зависи от свойствата на материалната среда. Извеждат се зависимости за скоростта на звука в различни среди и влиянието което окзват различните параметри, като температура, посоката и скоростта на движение на въздушните маси, тяхната турболентност и др.