СПЕЦИАЛНОСТИ

Прием за учебната 2019 - 2020 г. след завършено средно образование

 

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование (срок на обучение - 4 години)

 • Автоматика и информационни технологии
 • Безопасност на производството и защита от бедствия и аварии
 • Биомедицинско инженерство
 • Биотехнологии
 • Горива и биоенергийни технологии (природни и алтернатични горива; биоенергийни технологии и биопродукти)
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Инженерни материали и материалознание (материали на метална основа; силикатни материали; полимерни материали; полупроводникови материали и технологии)
 • Металургия (енергийна и екологична ефективност в металургията; металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите; металургия /на английски език/)
 • Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (неорганични химични технологии; електрохимични технологии и защита от корозия)
 • Печатни технологии, целулоза и хартия (целулоза, хартия и опаковки; печатни технологии и дизайн)
 • Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите)
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Фин органичен синтез
 • Химично инженерство /на български и немски език/

 

 

 

 

Учебни такси.
Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет. Таксата се плаща на два пъти.
Студентите, приети за редовно обучение, имат право да кандидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.