Публични покани

 

Номер

Дата на
първо публикуване

Предмет

Връзка с АОП

Статус
  10.11.2014 г. Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ Link Възложена
1 09.01.2015 г.

Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014г. 

Link  Оттеглена
2 06.08.2014 г. Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и други части и консумативи за поддръжака и ремонт на сградите на ХТМУ. Link Възложена
3 15.08.2014 г. Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014г.  - 2 Link Възложена
4 27.08.2014 г.

Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014 г.

Link Възложена
5 29.10.2014 г.

Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в студентски общежития на ХТМУ, находящи се в гр. София, Студентски град – бл. № 20, № 37, № 42А, № 60Б и бул. ”Св. Кл. Охридски” №8-сграда А

Link Оттеглена
6 14.11.2014 г. Абонаментна доставка през 2015 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Link Възложена
7 09.12.2014 г.

Предмет на публичната покана: "Абонаментна доставка на бази данни online през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София”

Link Възложена
8 09.12.2014 г.

Доставка на софтуер през 2015г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ- гр.София

Link

Приключила

9 04.02.2015 г.

Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015г.

Link Оттеглена
10 05.02.2015 г.

Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ по обособени позиции за 2015г.

Link Възложена
11 02.06.2015 г.

Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника

Link Възложена
12 18.09.2015 г.

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Електрически, ОиВ и други части, консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ - 2015

Link Възложена
13 28.09.2015 г. Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на  Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 г. Link Възложена
14 28.09.2015 г.

“Доставка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г.”

 Link Оттеглена
15 06.10.2015г. "Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2015 - 2016г."   Link  Възложена
16 27.11.2015г.

“Абонаментна доставка през 2016 г. на български, руски и други чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.

Link Възложена
17 12.12.2015г.

Абонаментна доставка през 2016 г. на чуждоезични периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София.”

Link Възложена
18 10.02.2016г.

 „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Link Възложена
19 23.03.2016г.


 

 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд

Link Възложена