Обществени поръчки

Номер

Дата на
първо публикуване

Позиция Връзка с  обявлението в АОП Статус
1 10.11.2014 г. Проектиране, изработване и предоставяне на физични модели за верификация на моделни изследвания за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи с бенефициент ХТМУ- гр. София” Link Приключила
2 09.01.2015 г.

Процедура по договаряне без обявление: Обособена позиция №2 (Проектиране, изработване и предоставяне на физичен модел за верифициране на резултати от моделни изследвания на 3D геометричен модел) – обект на обществена поръчка “Проектиране, изработване и предоставяне на физични модели за верификация на моделни изследвания за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ- гр.София”, обявена на сайта на АОП по чл. 3, ал. 1 от ЗОП с решение с изходящ номер 50 от дата 07/11/2014

Link Приключила
3 13.03.2015 г. Решение обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на електрическа енергия средно напрежение за: Сгради А, Б и В на ХТМУ. Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за: Сграда "Макаренко" на ХТМУ, Студентски общежития на ХТМУ в блокове 20,37,42 а,60 б, както и на почивна база"Рибарица" на ХТМУ. с CEZ Link Приключила
4 13.03.2015 г. Решение за обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП,Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за почивна база "Равда" на ХТМУ с EVN. Link Приключила
5 17.03.2015 г.
Решение за обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, "Водоснабдяване, отвеждане 
и пречистване на отпадъчните води за обекти на ХТМУ гр. София"
Link Приключила
6 17.03.2015 г.
Решение за обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП,  "Доставка на топлинна 
енергия за нуждите на сгради А, Б, В и сграда "Макаренко" на ХТМУ гр. София"
Link Приключила
7 09.04.2015 г.

Решение за обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП,  Доставка на топлинна енергия за нуждите на студентски общежития блокове 20,37,42 а,60 б.

Link Приключила
8 23.04.2015 г.

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

Link Прекратена
9 09.06.2015 г.

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група

Link Възложена
10 29.06.2015 г. Link Възложена
11 16.02.2016г. "Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Г, Е  на ХТМУ - гр. София и студентски общежития  на ХТМУ блокове № 20,37,42 а и 60 б" Link Възложена
12 07.03.2016г.

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ гр. София и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група през 2016-2017г.

Link Възложена