Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) е уникално за България висше учебно заведение, в което се преподават специалности, нямащи аналог в други български университети. Като самостоятелна академична институция университетът е създаден през 1943 година на основава на факултета по „Химични технологии” към тогавашната Държавна политехника. С годините университетът се утвърди като най-авторитетната академична и научна структура в сферата на „Химичните и металургични технологии” не само в България, но и в целия Балкански регион.

В ХТМУ са обучавани (и се обучават) студенти от цял свят, които и до днес са съхранили особено чувство на уважение, признателност и симпатия към България. Много от тях никога не са прекъсвали връзките си с университета и продължаватт добрите традиции на сътрудничество.

Както в миналото, така и понастоящем академичната колегия на университета е съставена от учени и преподаватели с огромен международен авторитет в съответните научни области, като по-голямата част от тях са единствените специалисти в България не само в съответната академична, но и научна сфери. От това произтича огромната им значимост и отговорност за съхранение на научната и особено на академичната традиции, които в последните години се отстояват с цената на неимоверни лични усилия и настоятелност.

В ХТМУ се преподават основно три научни направления, които не могат да бъдат изучавани в никоя друга академична институция в България:

  • „Химични технологии”;
  • „Металургия и материалознание”;
  • „Химично и системно инженерство”.

Тези научни напратвления функционират в рамките на отделни факултетни структури, като първото от тях предлага подчертано профилирано технологично образование в областта на различните органични и неорганични химични и фармацевтични производства, докато другите две са интердисциплинарни и по-широко профилни и предлагат по-фундаментална подготовка в съответните научни сфери.

В рамките на „Химичното и ситемно инженерство” се развиват и модерните направления:

  • „Биотехнологично инженерство” (Биотехнологии);
  • „Еекологично инженерство”;
  • „Информационни технологии”;
  • „Икономика и мениджмънт”.