Уважаеми кандидат-студенти,

Може да изпращате документи за кандидатстване в университета на e-mail umo@uctm.edu.

За Бакалавър:

  • сканирано копие на диплома за средно образование;
  • заявление за кандидатстване, изтеглено от тук.

За Магистър:

  • сканирано копие на диплома за висше образование;
  • заявление за кандидатстване, изтеглено от тук.

Кандидатстудентската такса е 20.00 лв., която трябва да преведете по следната банкова сметка

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: БНБ – ЦУ София,

като в основание за плащане впишете ЕГН и трите имена на кандидат-студента.

Моля, да посочите телефон за обратна връзка.