СЪОБЩЕНИЕ

 
Уважаеми членове на Университетското общо събрание, Съгласно решение на Академичния съвет на ХТМУ на 04.07.2019г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала "Асен Златаров" ще се проведе заседание на Университетското общо събрание (УОС) на ХТМУ с дневен ред:
 
 

ДНЕВЕН РЕД

 
  1. Избор на председател и заместник-председател на УОС на ХТМУ.
  2. Избор на председател, заместник-председател и членове на контролния съвет на ХТМУ.
  3. Отчетен доклад на академичното ръководството за състоянието и дейността на ХТМУ за периода от м. юли 2015 г. до м. юни 2019 г.
  4. Отчетен доклад на контролния съвет на ХТМУ за периода от от м. юли 2015 г. до м. юни 2019 г.
  5. Избор на ректор на ХТМУ.
  6. Избор на академичен съвет на ХТМУ.
 
Поканват се да присъстват всички членове на УОС.
 
 
 
04.06.2019г.
 
Председател на УОС
проф. Ангел Дишлиев 

 

СЪОБЩЕНИЕ

отнасящо се до кандидатите за заемане на ръководната длъжност Ректор на ХТМУ

Уважаеми кандидати,
Припомням Ви чл. 52 от Правилника за устройство и дейността на ХТМУ:
Чл. 52. (1) За ректор може да кандидатства всяко хабилитирано лице, което е на основен трудов договор в ХТМУ.
(2) Всеки кандидат за ректор представя мандатна програма за бъдещата си дейност, която се огласява най-малко четиринадесет дни преди датата на провеждане на избора. Изборната процедура се повтаря в срок от три до шест месеца при отсъствие на мандатни програми.
 
Съгласно горния член:
  1. Мандатните програми трябва да се представят до края на работния ден на 19 юни (сряда) в деловодството на ХТМУ в три екземпляра с едно и също съдържание. Два от екземплярите трябва да са на хартиен носител, а третият - на електронен носител;
  2. Мандатните програми се оповестяват от Председателя на УОС на следващия ден – 20 юни (четвъртък).
 
07.06. 2019 г.
 
Председател на УОС
проф. Ангел Дишлиев