Общи положения

 • Докторантурата в ХТМУ може да бъде редовна, задочна и чрез самостоятелна подготовка.
 • Условията за приемане и обучение на докторанти се уреждат съгласно действащата нормативна база в ХТМУ.
 • Обучението се провежда по научна специалност от научното направление, в което е придобита образователно-квалификационната степен “Магистър”.
 • Редовната докторантура е със срок на обучение 3 години, а задочната – 4 години.
 • Годишните такси за обучение на докторантите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет
 • Редовните докторанти имат право на общежитие.
 • От 2008 г. стипендията за редовни докторанти е 450 лв.

* Необходими документи за кандидатстване

 

 

Кандидатстване:

 • Конкурсните изпити по специалността и един западен език (по избор - английски, френски или немски) ще се проведат през месец ноември и месец декември.
 • Конспектите за конкурсния изпит по специалността се изготвят от съответното научно звено и се приемат от Академичния съвет.
 • Зачисляването на докторантите от съответния Факултетен / Департаментен съвет е от 01 март.

Документи за кандидат-докторанти

 

 

 

Обучение:

Обучението на докторантите се извършва по утвърден от Академичния съвет учебен план, който включва:

 • Задължителни аудиторни (лекции, семинари, упражнения) и извънаудиторни консултации / занятия;
 • Задължително полагане на изпити по: научната специалност; западен език; избрани допълнителни дисциплини (широкопрофилни и специализиращи), утвърдени от Академичния съвет

Документи за докторанти

Документи за придобиване на ОНС "доктор"
 

Документи за кандидатстване се приемат до 12 ноември 2013г. в ХТМУ, бул. “Климент Охридски” № 8, сграда “А”, етаж 2, кабинет 205, тел. 02/ 8163 120.

 

Обявени конкурси за докторанти

 

 

Допълнителна информация:

отдел “Научни дейности”,

кабинет 406, етаж 4, сграда “А” на ХТМУ,

тел. 02 /81 63 136,

e-mail: sciactivities@uctm.edu