Видове магистратури

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ МАГИСТЪР 2019/2020

 

 

1.     Автоматика и информационни технологии

2.     Безопасност на производствата

3.     Биомедицинско инженерство

4.     Биотехнологии

5.     Водородни технологии

6.     Екология и опазване на околната среда (en)

7.     Еластични омрежени полимери (en)

8.     Електрохимия и защита от корозия (en)

9.     Енергийна и екологична ефективност в металургията

10.  Индустриален мениджмънт

11.  Инженерно материалознание (на анг. език)

12.  Информационни технологии

13.  Консервация и реставрация на хартия и книги (en)

14.  CAD/CAE в химичните технологии

15.  Материали и технологии за опто- и микроелектрониката

16.  Металознание и термично обработване на металите

17.  Металолеене

18.  Металургия на цветните метали и сплави

19.  Металургия на черните метали

20.  Нанотехнологии и наноматериали

21.  Неорганични вещества (en)

22.  Обработка на металите чрез пластична деформация

23.  Полиграфия (en)

24.  Полимерно инженерство

25.  Природни и синтетични горива (en)

26.  Силикатни материали

27.  Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език)

28.  Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

29.  Стопанско управление

30.  Стъкло, керамика и свързващи вещества

31.  Текстил и кожи и изделия от тях

32.  Управление на качеството

33.  Фин органичен синтез (en)

34.  Химично инженерство (на бълг. и немски език)

35.  Химични технологии в ядрената енергетика

36.  Целулоза, хартия и опаковки (en)