Обществени поръчки по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер

Дата на първо публикуване

Предмет

Връзка с АОП

Статус
1
23.05.2017
-
активна
2
29.05.2017
-
активна
3 08.06.2017

Изработване на видеоклип за популяризиране на науката

- активна
4 09.04.2019 Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2019-2020 г.   активна
5 18.04.2019


Логистика на научните изследвания и разпространение на резултати на целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015 „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  активна
6 18.04.2019

Организиране и логистика на участие в научни форуми на целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015 „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  активна