Платформа за електронно обучение

http://dl.uctm.edu/elearn/

Направления

 

Обучението се организира и провежда от Деканата за продължаващо и дистанционно обучение в две направления (Обява):
1. Паралелно през редовния курс на обучение (най-много до една годиина след завършване на основната специалност) за студенти от Университета и други Висши училища за:
 • Разширяване на знанията по изучаваната специалност.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Езиково обучение, източни бойни изкуства, български танци и други по специализирана поръчка.
2. Следдипломно продължаващо обучение за:
 • Опресняване и повишаване на квалификацията.
 • Специализация и разширяване на профила на упражняваните професии.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Подготвителни кандидат-студентски курсове.
 

Обучение

Обучението в Деканата се провежда в следните форми: редовно, вечерно, задочно и дистанционно.
За всяка от тях обучението може да бъде групово или индивидуално при различна продължителност определена от учебен план или програма в преобладаващата част съгласувана с потребностите и желанията на заявителите.
Обучението в Деканата е платено, но финансово достъпно.
При следдипломното обучение с дългогодишен опит е Школата по инженерна педгогика даваща квалификация на завършилите "Учител по общотехнически и специални учебни предмети".
При паралелното обучение занятията се провеждат вечерно време. Лекторите са висококвалифицирани университетски преподаватели и изтъкнати специалисти от промишленоста и бизнеса. Обучението се провежда в две форми.
 

Дългосрочна

За редовни и задочни студенти /след 2-ри курс/ от всички Висши училища и дипломираните специалисти с висше образование.
Успешно завършилите дългосрочните курсове на обучение /4 семестъра/ получават свидетелство за допълнителна квалификация в актуални области на науката и практиката.
В момента се осъществява обучение по следните широкопрофилни специалности:
 • Финансов мениджмънт;
 • Аналитика;
 • Парфюмерийни и козметични продукти;
 • Енергийна и екологична ефективност;
 • Промишлена екология;
 • Индустриален бизнес и предприемачество;
 • Митническа дейност;
 • Експерт по връзки с обществеността (PR);
 • Счетоводство и ОДИТ по международните стандарти;
 • Алтернативни горива.

 

Краткосрочна

 Действащи в момента курсове по:

 • Обектно-ориентирано проектиране с JAVA;
 • Английски език по системата Headway;
 • Оценка въздействието върху околната среда;
 • Проектиране с AutoCAD;
 • Счетоводно-финансова отчетност на фирмата;
 • Мениджмънт и мониторинг на проекти по Национални и Европейски проекти.