Информация за обучение на чуждестранни учащи в ХТМУ

ХТМУ приема чуждестранни граждани за редовно и задочно обучение във всички образователни степени, съгласно Наредбата за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти и Приложение 4 от Правилника за учебната работа на ХТМУ, който урежда всички въпроси по кандидатстването, приема, обучението и административното обслужване на чуждестранни учащи в Университета.
 
Чужденците могат да кандидатстват и се обучават:
 • при изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката;
 • съгласно нормативни актове на МС (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
 • срещу заплащане.
Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани ако :
 • са кандидат-студенти от ЕС,
 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност.
 • Кандидатите трябва да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности. Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено от МОН.

Условия и документи за кандидатстване за бакалавър и магистър

Документите, които се подават в Университета или в МОН до 1 септември в годината на кандидатстване са:
 • молба или формуляр, с кратки биографични данни, съдържаща желаната специалност и степени на владеене на чужди езици (изтегли);
 • копие от документа за завъшено средно образование и от приложението с оценките за кандидатите за пълен срок на обучение;
 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното обрзование;
 • академична справка - за студенти кандидатстващи за частичен срок на обучение;
 • копие от документа за завършено висше образование със степен съответстваща на образователно-клалификационна степен "бакалавър" или "магистър" за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 • медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • копие от документа за самоличност с изписани на латиница името на кандидата, дата и място на раждане;
 • копие от документа за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство;
 • три паспортни снимки.
 

Допълнителни пояснения

Дипломата за завършено образование и медицинското свидетелство на кандидата трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани със съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред на заверките, преводите и легализациите.
Решението за приемане или отхвърляне на кандидатите се взема от ХТМУ в едноседмичен срок след подаване на документите.
Документите на одобрените лица се изпращат в МОН за изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване (виза D).
Чуждестранните учащи се записват за обучение в ХТМУ след успешно завършена езикова подготовка по български език, която се организира от Департамент за езиково обучение.
Признаване на чужди дипломи в България - за кандидати за ОКС Магистър и ОНС Доктор.

 

Условия и документи за кандидатстване за докторантури

Документите, които се подават в Университета или в МОН са:

 • молба или формуляр, с кратки биографични данни, съдържаща желаната специалност и степени на владеене на чужди езици (изтегли);
 • копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
 • медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • списък на публикациите, ако има такива;
 • копие от документа за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско;
 • три снимки.
 

Допълнителни пояснения

Дипломата за завършено образование и медицинското свидетелство на кандидата трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани със съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред на заверките, преводите и легализациите.
Решението за приемане или отхвърляне на кандидатите се взема от ХТМУ в едномесечен срок след подаване на документите.
Документите на одобрените лица се изпращат в МОН за изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване (виза D).
Признаване на чужди дипломи в България - за кандидати за ОКС Магистър и ОНС Доктор.
 
 

Учебни такси

Годишните такси за обучение за чуждестранни учащи - студенти, докторанти и специализанти се определят всяка година с Постановление на МС.
 
Съгласно ПМС № 286/ 26.04.2018 г., годишните такси за обучение на чужди граждани през учебната 2018 / 2019 г. са както следва:
 
Езиков и специализиран курс по български език   2400 евро;
за ОКС "Бакалавър" редовно/задочно обучение   2400 евро;
за ОКС "Магистър" редовно/задочно обучение   3000 евро;
 
Чуждестранни студенти от балканския регион (за специалност "Химично инженерство" с преподаване на немски език)
 
за ОКС "Бакалавър" редовно обучение   1500 евро;
за ОКС"Магистър" редовно обучение   1500 евро;
 
Студенти по програма за съвместен прием на чуждестранни франкофонски студенти с Федерацията "Гей-Люсак", Франция за специалност "Химично и биохимично инженерство" с преподаване на френски език:
за ОКС "Магистър" редовно обучение - 1500 евро;
 
Докторанти и специализанти:
 
Редовно обучение   3500 евро;
Задочно обучение  

2000 евро;

На самостоятелна подготовка  

2000 евро;

 
Студентите заплащат годишната такса за обучение на две равни вноски в началото на всеки семестър.

Лица с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени за чуждестранни граждани.

Семестриалните такси могат да бъдат внесени:

По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Химикотехнологичен и металургичен университет  - София:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Българска Народна Банка - ЦУ София

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

или на ПОС терминал в касата на университета.