(en)

Чужди дипломи в България

Национален център за информация и документация

Регистри (Регистър за взетите решения за признаване на висше образование от висши училища)

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура.
 
В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища кандидатите желаещи признаване на висше образование в ХТМУ, подават изброените по-долу документи
 

Не подлежат на признаване документи, които:

 • не дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;

 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;

 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

Не се допускат до разглеждане следните документи:

Примери за документи, които не се признават

Примери за нелегитимно обучение в България

Примери т.нар. „Фабрики за дипломи”

 
 

Изтеглете от тук процедурата за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши учебни училища.

 

Изтеглете от тук процедурата за признаване на периоди на обучение в чуждестранни висши учебни училища.

 
Необходими документи
 
Лицата, желаещи признаване в ХТМУ на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, представят в офиса на ХТМУ следните документи:
 1. Заявление по образец.
  • Формуляр на заявление за признаване на висше образование придобито в чужбина: изтеглете в PDF format или DOC format
  • Формуляр на заявление за признаване на период на обучение: изтеглете в PDF format или DOC format.
 2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова.
 4. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
 5. Документ за платена административна такса в размер на една минимална работна заплата.
 

Банкова сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: Сеня Терзиева-Желязкова

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на лицето, желяещо признаване на висше образование.

 
 
Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Преводите на легализираните и заверени документи по т.2 и 3 следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България.
Заявителите или техните представители могат да получат оригиналите на документите си в 14-дневен срок след проверката им.
Документът за самоличност се връща веднага.
Комисията по признаване може да поиска допълнително и други документи от значение за признаването, които трябва да бъдат представени в двумесечен срок от датата на получаване на съобщението за това.
 
 
Кой може да подава заявление?

1. Физически лица:

 • лично - с документ за самоличност;
 • родителите, децата и съпруга - с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати - с писмено пълномощно от гражданите;
 • други граждани - с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс) - гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
 • лице, упълномощено от представителя по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).
 

Процедура по признаване

Право на признаване имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование.
Придобито висше образование в чуждестранно висше училище се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 

Етапи на процедурата по признаване

 1. Проверка на статута на висшето училище, издало документите;
 2. Проверка на автентичността на документите и оценяване на съответствието на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България;
 3. Проверка за наличие на основанията по чл. 7а от наредбата;
 4. Вземане на решение за признаване на образователно - квалификационна степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ то да бъде признато или за прекратяване на процедурата;
 5. Издаване на удостоверение по образец.
 

Показатели

При признаването се отчитат следните показатели:
 • начин на приемане на студентите;
 • продължителност на обучението;
 • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 • резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 • начин на дипломиране.
Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи. Когато в представените документи не е посочена образователната степен, комисията взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.
 

Отказ от признаване

Признаване се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование Република България.
В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителните изпити.
 

На основание чл. 7а от Наредбата не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България:

 • представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 от наредбата
 • диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред;
 • документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

 

Заверка и легализация

За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.
Изискваните образователни документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с приемащата/издаващата държава, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
 

Заверка

Документите, издадени от образователни институции, следва да бъдат заверени от:
 • Министерство на външните работи на издаващата държава и консулската служба на Република България в тази държава, или
 • консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или
 • друга консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в страната), след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България.
Документи като декларации, пълномощни и др., след заверка от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по посочения ред.
Документите, издадени от държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) върху които е поставен в оригинална форма "апостил", не се нуждаят от последващи заверки. Необходимо е само да бъдат придружени с легализиран превод на езика на приемащата държава.
 

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/