-заявление за кандидатстване (по образец) от ХТМУ, зала 201,сгр. А;

-диплома за завършена бакалавърска степен - оригинал и ксерокопие или студентско уверение за тези, които нямат издадена диплома;

-ксерокопие на диплома за средно образование / само за завършилите друго ВУ /;

-кандидатстудентска такса - 20 лв.