Процедури след 15.04.2016г.

Номер

Дата на
първо публикуване

Предмет

Връзка с АОП

Статус
1 2016 г.

 

Link  Възложена
2 20.01.2017 г. Доставка на оборудване - компютърна техника и мебели по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” Link Възложена
3 25.01.2017 г. Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София" Link Възложена
4 26.01.2017 г. Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на Химикотехнологичен и металургичен университет- гр. София Link Възложена
5 31.01.2017 г. Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2017-2019г

Link

Възложена
6 10.04.2017 г. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София. Link Възложена
7 15.05.2017 г.

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г.

Link Прекратена
8 15.06.2017 г.

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития №20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София

Link Възложена
9 04.07.2017

Избор на изпълнител за логистика на участието на целевата група в научни форуми, логистика и организиране на семинари, логистика на разпространение на научни резултати

по проект BG05MP001-2.009-0015

Link Възложена
10 12.09.2017

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2017 – 2018г. - II

Link Възложена
11 25.09.2017

Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания, бази данни, програмни продукти и периодични доставки на научна литература по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София и проект BG05MP001-2.009-0015 Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки

Link Възложена
12 16.01.2018 Абонаментна доставка през 2018г. на програмен продукт MAPLE за нуждите на проект BG05M20P001-2.009-0015 Link Приключила
13 16.07.2018 Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. Link Прекратена
14 05.11.2018 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2018 – 2019г. - II” Link Прекратена
15 22.01.2019 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 –2020 г.”. Link Прекратена
16 18.02.2019

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. – II

Link Текуща
17 18.02.2019 Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през  периода 2019-2024 Link Текуща
18 20.06.2019 Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020г. - III Link Link
19 01.08.2019 Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г. Link Link
20 05.11.2019 Доставка,  монтаж / инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано технологично оборудване за нуждите на ХТМУ с цел изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 Link Текуща