Проект 

"Студентски практики - Фаза 1" финансиран от ОП НОИР

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

 

Информираме Ви, че ХТМУ ВЪЗОБНОВЯВА приема на договори за практическо обучение на студенти, обучаващи организации и ментори

Срокът на Проект „Студентски практики- фаза I” се удължава с 9 месеца до 29.09.2018 година.

Крайна дата за провеждане на практиките – 29.08.2018 година.

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА.

в каб.204, етаж 2, сгр.А

 

Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проекта

Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

·         Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи 480 лв. след приключването й;

·         имате право на една практика при обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”;

·         Кой има право да участва: 

Приоритетно в проекта се включват действащи студенти от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” от III и IV курс и всички студенти от ОКС „Магистър” без ограничение

За стартиране на практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с ХТМУ. Договорът се генерира от уеб системата като pdf файл, разпечатва се в 3 екземпляра и се подписват от двете страни – студент и ректор.

Студентът депозира договор за практическо обучение в стая 204, 2 етаж, сгр. А съгласно следния график:

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

                  

Начална дата на практиката

Крайна дата на представяне на договора

25 – 29 септември

20 септември

2 – 6 октомври

27 септември

9 – 13 октомври

4 октомври

16 - 20 октомври

11 октомври

23 - 27 октомври

18 октомври

30 октомври – 3 ноември

25 октомври

6 – 10 ноември

1 ноември

13 – 17 ноември

8 ноември

20 – 24 ноември

15 ноември

27 ноември – 1 декември

22 ноември

 

Подписването на договорите със студентите става само при:

·         посочен ментор от профила на ментора;

·         избран и потвърден академичен наставник;

·         качена програма за 240 часа от ментора за дейностите, които ще извършва студента по време на практиката;

·         одобрена от академичния наставник програма за практиканта; ПРОГРАМАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА СПЕЦИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ КОЯТО Е СТУДЕНТЪТ

·         качен график за 240 часа, който е съгласуван предварително с ментора;

·         одобрен от ментор и академичния наставник график за провеждане на практиката.

 

Договори с по-късна начални дати от посочените по график могат да бъдат предоставяни предварително.

 

За допълнителна информация и помощ стая 204, етаж 2, сгр.А

Участвалите в проекта и завършили успешно своето практическо обучение студенти получават удостоверение за приключена практика.

 

ВАЖНО: Няма да се сключи договор, ако студентът не е действащ или ако не са спазени сроковете. Студентите, въвели невярна информация, губят правото на участие и връщат получената сума.

Пълният текст на Инструкцията за реда и условията за изпълнението на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I може да видите на http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_Instruktsia.pdf


За допълнителна информация и помощ:

проф. Сеня Терзиева – водещ функционален експерт,

стая 413, етаж 4, сгр.А

инж. Станка Йоцова - функционален експерт

стая 204, етаж 2, сгр.А. –

от 9.00 – 12.00 и 13.30 – 15.00 часа, всеки работен ден

 

Във връзка с отчитане и заплащане на приключили практики, ментори, академични наставници, функционални експерти, експерти финансово-счетоводно обслужване и технически изпълнители трябва да представят:

·         Отчет за извършената работа по проекта и Декларация за осигурителен доход – 2 екз.;