Професионални квалификации


 

Професионална квалификация “инженер-химик”

Полимерно инженерство - производство и преработка на пластмаси, филмообразуващи вещества, всички видове технически каучукови изделия и пневматични гуми.

Природни и алтернативни горива - преработка на газ, въглища, нефт, получаване на

алтернативни горива и смазочни материали.

Технологичен дизайн на текстил и кожи - получаване на химични влакна, багрене и печат, дизайн на кожарско и обувно производство.

Целулоза, хартия и опаковки - производство на целулоза, хартия и картони, плочи от дървесни влакна и опаковки.

Фин органичен синтез - производство на лекарства, багрила и продукти за парфюмерията и козметиката.

Технология на полиграфията - полиграфично производство, съвременни предпечатни процеси и техника, реклама.

Неорганични химични технологии - производство на минерални соли, киселини и торове, технологични газове и очистване на отпадни газове и води.

Технология на стъкло, керамика и свързващи вещества - производство на стъкла, порцелан, керамика, изолационни материали, строителни материали и др.

Електрохимични технологии и защита от корозия - химична и електрохимична повърхностна обработка на метали, електролизни производства на органични и неорганични вещества, производство на химични източници на ток и др.

Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии - осигуряване на безопасни и здравословни условия за труд в химични и металургични производства, анализ на риска, организация на защита при бедствия и аварии.

„Биоенергийни технологии и биопродукти” - преработване нa енергийни ресурси на основата на растителна биомаса, възобновяеми биогорива; получаване на биопродукти като биокомпозити, порести въглеродни материали, плочи от дървесни влакна, биоразградими полимери и др.

Химично инженерство (на български или немски език) – нови инженерни решения, базирани на компютърни технологии, проектиране и конструиране на нови апарати в химични и металургични производства.

Химично и биохимично инженерство (на френски език) - проектиране, експлоатация и екозащита в химичните и биотехнологични производства, очистване на отпадни продукти, анализ на химически продукти.

 

Професионална квалификация “инженер-металург”

Енергийна и екологична ефективност в металургията - оптимално управление на енергийните ресурси; най-добри налични техники и бенчмаркинг, управление, проектиране и оценка на металургични, топлотехнически и екологични системи и инсталации.

Металургия (на български или английски език) – проектиране, реализация и управление на съвременни технологии и устойчиво развитие в областта на металолеенето, получаването на черни и цветни метали, пластичната им деформация и термичното обработване, изследване на структурата и свойствата на готовите продукти.

Металургия и мениджмънт - съчетава обучение в областта на съвременните металургични технологии с производствения, финансов и екологичен мениджмънт, изграждайки ръководни инженерни кадри, способни да управляват индустриални предприятия и инвестиционни проекти.


 

Професионална квалификация “инженер”

Инженерни материали и материалознание - проектиране, създаване и използване на съвременни и авангардни материали, които намират приложение във всички сфери на индустрията и бита, изучаване на технологиите за тяхното получаване и обработване до готови изделия със зададени структура и свойства.

Материали и мениджмънт - съчетава обучение в областта на съвременните инженерни материали с производствения мениджмънт и управление на качеството.

Автоматика и информационни технологии – информационни технологии, софтуер, хардуер и интернет технологии за управление на процеси, проектиране и експлоатация на автоматизирани системи за управление в производството, компютърни системи за технологично управление.


 

Професионална квалификация “инженер-мениджър”

Индустриален мениджмънт - мениджмънт на фирмата, оперативно управление на производство, бизнес планиране, маркетингова политика, управление на иновациите.


Професионална квалификация “инженер-еколог”

Инженерна екология и опазване на околната среда – разработване на безотпадни технологии, мониторинг и контрол на замърсители, оценка на риска на химични и металургични процеси, проектиране на съоръжения за пречистване на отпадъци, възстановяване на замърсени почви.


 

Професионална квалификация “инженер-биотехнолог”

Биотехнологии - технологични производства, основаващи се на биокатализирани, биотрансформационни и ферментационни процеси в химичната и хранително-вкусовата промишленост, и в опазване на околната среда; производство на антибиотици, витамини, ваксини, ензими и др.

Биомедицинско инженерство - производствено-технологична дейност във фирми за медицинско и диагностично оборудване, контрол, анализ и поддръжка на медицинска апаратура.

 

 

 

 


За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

 Изтегляне на Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/