Само за специалността “Химично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език) може да се кандидатства направо след завършено средно образование.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ МАГИСТЪР 2020/2021

Автоматика и информационни технологии

Биоенергийни технологии и биопродукти

Биомедицинско инженерство

Биотехнологии

Водородни технологии

Екология и опазване на околната среда

Еластични омрежени полимери

Електрохимия и защита от корозия

Енергийна и екологична ефективност в металургията

Индустриален мениджмънт

Инженерно материалознание (на английски език)

Инфомационни технологии

Консервация и реставрация на хартия и книги

CAD/CAE в химичните технологии

Материали и технологии за опто- и микроелектрониката

Метални материали

Металознание и термично обработване на металите

Металолеене

Металургия на цветните метали и сплави

Металургия на черните метали

Метрология, акредитация и сертифициране

Нанотехнологии и наноматериали

 Неорганични вещества

Обработка на металите чрез пластична деформация

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Полиграфия

Полимерно инженерство

Приложна аналитика

Природни и синтетични горива

Рециклиране на полимери

Рециклиране на метални материали

Силикатни материали

Системи за възобновяема енергия (на български и английски език)

Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

Стопанско управление

Стъкло, керамика и свързващи вещества

Текстил и кожи и изделия от тях

Управление на промишлената безопасност

Управление на качеството

Фин органичен синтез

Химично и биохимично инженерство (на френски език)

Химично инженерство (на български и немски език)

Химични технологии в ядрената енергетика

Целулоза, хартия и опаковки