Структура

Химикотехнологичният и металургичен университет е акредитирано автономно държавно висше училище с над половин вековна история, съхранило най-добрите традиции на българското химично и металургично висше образование.

Схема на управленската структура на ХТМУ

 

Университетско Общо Събрание (УОС)

Университетското Общо Събрание е висш колективен орган за управление на ХТМУ. В него участват всички хабилитирани членове на академичния състав, представители на нехабилитираните преподаватели, служителите, студентите и докторантите по определена квота.
 
Председател: доц. д-р инж. Николай Карев
тел.: (+359 2) 81-63-118, 81-63-339, 886846907
 

Академичен Съвет

Академичният Съвет (АС) е колективен орган за управление на учебната, научната, учебно-приложната и други дейности, извършвани в ХТМУ. Избира се от УОС и се състои от 25 до 39 членове, от които не по-малко от 70 % хабилитирани членове на академичния състав и не по-малко от 15 % студенти и докторанти. Ректорът е член на АС по право и негов Председател.
 

Контролен Съвет

Контролният Съвет се избира от УОС и осъществява вътрешния контрол върху дейността в ХТМУ.
 
Председател: доц. д-р Ивайло Гугов
тел.: (+359 2) 81-63-442
 

Ръководство

 
Ректор: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова
тел.: (+359 2) 81-63-100, 81-63-513
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по учебни дейности: доц. д-р. инж. Райна Бряскова
тел.: (+359 2) 81-63-101, 
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по научни дейности: проф. дхн инж. Мартин Божинов
тел.: (+359 2) 81-63-102
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по бизнес процеси и качество: доц. д-р Георги Кондев
тел.: (+359 2) 81-63-111, 81-63-490
факс: (+359 2) 868-54-88
 
 
Финансов директор: Тинка Стойкова
тел.:  (+359 2) 81-63-103
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Главен юрисконсулт: Иван Иванов
тел.:  (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Пом. Ректор: инж. Антонио Манолов
тел.:  (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
 
Гл. Счетоводител: Галина Калчева
тел.: (+359 2) 862-29-68
(+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
е-mail: gala_k@abv.bg
 
Секретар на Ректора:
Галя Ганчева
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 

 

Студентски съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: инж. Моника  Иванова
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88