Проекти по оперативни програми към ЕС

НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
НАБИРАТ СЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ «СТУДЕНТИ», «ДОКТОРАНТИ», «МЛАДИ УЧЕНИ» И «ПРЕПОДАВАТЕЛИ»

 

за проект BG05M2OP001-2.009-0015: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА  ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ
Бенефициент: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 

За участие се канят млади изследователи от ХТМУ:

 • Студенти редовно обучение;
 • Докторанти (зачислени в редовна, задочна или свободна докторантура);
 • Млади учени (до 10 години след придобиването на образователно-квалификационната степен „магистър”);
 • Преподаватели на основен трудов договор в ХТМУ.


ПРОЕКТЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:
          

 • Подпомагане на публикационната дейност и пълно финансиране на участия в международни и национални конференции и семинари
 • Подпомагане на научните изследвания чрез осигуряване на технически средства, материали и консумативи за лабораторни експерименти, консултации с експерти
 • Подпомагане на развитието на млади изследователи чрез обучение за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане и проектната дейност
 • Повишаване на квалификацията на изследователите чрез обучение в специфични научни области, управление на проекти, трансфер на технологии и управление на интелектуална собственост
 • Финансова подкрепа за популяризиране на научни резултати чрез участие в семинари, дискусионни маси, е-постерни сесии, организирани по проекта
 • Срещи и консултации със специалисти от практиката и улеснен достъп до промишлени системи
 • Достъп до специализирана литература, бази данни и софтуер
 • Мобилност в друг университет от ЕС за провеждане на изследвания и свързани с тях дейности на студенти и докторанти
 • Подпомагане на контактите с чуждестранни учени чрез създаване и развитие на партньорска научна мрежа


ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В СРОК ДО 15.03.2018Г. В КАБИНЕТ 228, СГРАДА А (ИВА СЛАВКОВА) ИЛИ ДА ГИ ИЗПРАТЯТ СКАНИРАНИ НА АДРЕС: PHDUCTM@UCTM.EDU.
ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СЪЩИЯ КАБИНЕТ