Биотехнологиите дават възможност на индустриите да създават нови по-качествени продукти, често с по-голяма ефективност и приспособимост. Реално почти всяка индустрия ги използва. Най-голям ефект биотехнологиите имат в здравеопазването (нови фармацевтични продукти, ваксини, нови средства за диагностика и терапия), в криминологията, в преработката на отпадъци (опазване на околната среда), в хранителната, питейната промишленост и растителната селекция.

Една от най-важните цели на специалност “Биотехнологии” е да създава иновационни направления, основаващи се на биокатализирани и биотрансформационни реакции, включващи процеси, в традиционните химични отрасли като целулозно хартиената промишленост, текстилна промишленост, производство на полимерни материали и биогорива.

Целта на обучението  в образователна-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Биомедицинско инженерство” в  ХТМУ е специалистите да получат цялостна подготовка по приложения, комбиниращи инженерното образование с диагностиката и мониторинга в медицинската практика. В процеса на обучение те овладяват широкопрофилни теоретични и практически умения, свързани с химически, инженерен и биологически фундамент, а също се осъществява професионална и самостоятелна подготовка чрез изучаване на специализиращи дисциплини, провеждане на практическо обучение и дипломна работа.

Завършилите специалност "Биомедицинско инженерство" с образователно - квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Инженер-биотехнолог" осъществяват производствено-технологична дейност свързана с получаването на диагностични китове, аналитично контролни функции и организационно-управленска дейност във фирми за медицинско и диагностично оборудване, контрол, анализ и поддръжка на медицинска апаратура в големи болници и поликлиники, както и в по-малки, включително частни лечебни заведения. Студенти завършили специалност “Биомедицинско инженерство” в ХТМУ могат и да продължат обучението си в следващите образователни степени.