Факултет по химично и системно инженерство

 

Декан: проф. д-р инж. Мария Кършева
Катедра: Инженерна химия

Кабинет: сгр. А, каб. 229; сгр. А, каб. 8

тел.: (+359 2) 81-63-134 ; (+359 2) 81-63-295
Е-mail: mik@uctm.edu

 

Заместник декан по научни дейности: проф. д-р Нели Георгиева

Катедра: Биотехнология

Кабинет: сгр. Б, каб. 211;

тел.: (+359 2) 81-63-307
Е-mail: neli@uctm.edu

 

Заместник декан по учебни дейности: доц. д-р Георги Кондев

Катедра: Икономика и стопанско управление

Кабинет: сгр. Б, каб. 108;

тел.: (+359 2) 81-63-333
Е-mail: kondev@uctm.edu

 

Експерт по акредитация и качество на обучението: доц. д-р Даниела Георгиева Бойчева-Гочева

Катедра: Автоматизация на производството

Кабинет: сгр. В, каб. 181;

тел.: (+359 2) 81-63-326

Е-mail: dani@uctm.edu

 

Инспектор: Севдалина Георгиева

Кабинет: сгр. А, каб. 208;

тел.: (+359 2) 81-63-114
Е-mail: fhsi@uctm.edu

 

Комисия по учебни дейности

Комисия по кандидатстудентски дейности

 

 

Общо събрание на Факултет по химично и системно инженерство

Председател: доц. д-р инж. Стилиян Чаушев

Катедра: Инженерна химия

Кабинет: сгр. А, каб. 2;

тел.: (+359 2) 81-63-289

Е-mail: tchaoushev@uctm.edu , tchaoushev@yahoo.com

 

Зам. Председател: доц. д-р инж. Атанас Атанасов

Катедра: Информатика

Кабинет: сгр. В, каб. 150;

тел.: (+359 2) 81-63-484

E-mail: naso@uctm.edu

 

За факултета

Във Факултета по химично и системно инженерство се подготвят висококвалифицирани специалисти конкурентни не само в икономиката на България, но и в чужбина. Обучението се извършва от преподаватели с голям учебно-преподавателски опит и научна квалификация. Общият брой на преподавателите във ФХСИ е 60, от които 27 хабилитирани (20 доценти и 6 професори), като учебно-помощният персонал включва 10 химици, лаборанти и техници. Преподавателите от Факултета поддържат активни международни контакти, като обмен на дипломанти (с Франция), съвместно ръководство на докторанти и др. (с Франция, Германия и др.).

 

Специалности

Студентите се приемат в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и могат да продължат след това в останалите образователно-квалификационни степени - "Магистър" и "Доктор" по следните специалности:

  • "Инженерна екология и опазване на околната среда";

  • "Автоматика и информационни технологии";

  • "Биотехнологии";

  • Биомедицинско инженерство;

  • "Химично инженерство";

  • "Индустриален мениджмент";

  • „Стопанско управление”;

  • "Химично инженерство (с преподаване на немски език)";

  • "Химично инженерство (с преподаване на френски език)".

 

Документи

Отчетна карта.

Отчетен доклад за 2018г.

 

Катедри към Факултет по химично и системно инженерство

В структурата на ФХСИ са включени следните катедри:

Ръководител: проф. д-р Нели Георгиева

Катедра: Биотехнология

Кабинет: сгр. Б, каб. 211;

тел.: (+359 2) 81-63-307

E-mail:  neli@uctm.edu

 

Ръководител: доц. д-р инж. Стилиян Чаушев

Катедра: Инженерна химия

Кабинет: сгр. А, каб. 2;

тел.: (+359 2) 81-63-289

Е-mail: tchaoushev@uctm.edu , tchaoushev@yahoo.com

 

Ръководител: проф. д-р инж. Идилия Бачкова

Катедра: Автоматизация на производството

Кабинет: сгр. В, каб. 169;

тел.: (+359 2) 81-63-327

E-mail: idilia@uctm.edu

 

Ръководител: доц. д-р инж. Ваня Кьосева

Катедра: Инженерна екология

Кабинет: сгр. А, каб. 304;

тел.: (+359 2) 81-63-318

Е-mail: vania225@abv.bg

 

Ръководител: проф. дтн Цвети Цветков

Катедра: Българско водородно общество

Кабинет: сгр. Б, каб. 41;

тел.: (+359 2 81-63) 428, 429

Е-mail: nato@uctm.edu

 

Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Тенчев

Катедра: Икономика и стопанско управление

Кабинет: сгр. Б, каб. 106

тел.: (+359 2) 81-63-337

E-mail: dtenchev@uctm.edu

 

Ръководител: доц. д-р инж. Атанас Атанасов

Катедра: Информатика

Кабинет: сгр. В, каб. 150;

тел.: (+359 2) 81-63-484

E-mail: naso@uctm.edu

 

Ръководител: проф. д-р Ангел Дишлиев

Катедра: Математика

Кабинет: сгр. B, каб. 320б;

тел.: (+359 2) 8682694 , (+359 2) 8163104, (+359 2) 8163458

E-mail: dishliev@uctm.edu