Факултет по химични технологии

 


 

Декан: проф. дхн инж. Владимир Божинов

Катедра: Ограничен синтез и горива

Кабинет: сгр. А, каб. 236; сгр. В, каб. 180

тел. (+359 2) 81-63-169; (+359 2) 81-63-206

E-mail: vlbojin@uctm.edu


 

Заместник декан по учебна дейност: проф. д-р инж. Емилия Найденова

Катедра: Органична химия

Кабинет: сгр. Б, каб. 129

тел.: (+359 2) 81-63-425

тел/факс: (+359 2) 8 68-75-43

E-mail: emilia@uctm.edu


 

Заместник декан по научна дейност: доц. д-р инж. Райна Бряскова

Катедра: Полимерно инженерство

Кабинет: сгр. А, каб. 232б

тел.: (+359 2) 81-63-223

E-mail: rbryaskova@uctm.edu


 

Експерт по акредитация и качество на обучението: гл.ас. д-р инж. Димка Иванова

Катедра: Неорганични и електрохимични производства

Кабинет: сгр. В, каб. 154 и 177

тел.: (+359 2) 81-63-256

E-mail: dimkaivanova@uctm.edu


 

Инспектор: Зорница Георгиева

Кабинет: Сгр. А, каб. 206
тел.: (+359 2) 81-63-113|
E-mail: 
organkan@uctm.edu

 

Комисия по учебни дейности

Комисия по кандидатстудентски дейности
 

Общо събрание на Факултет по химични технологии

Председател: доц. д-р инж. Веска Лашева

тел.: (+359 2) 81-63-233

Е-mail: vesla@uctm.еdu

 

Зам. Председател: доц. д-р инж. Ивайло Гугов

тел.: (+359 2) 81-63-442

E-mail: i.gugov@uctm.edu


 


 

За факултета


 

Факултетът по химични технологии е най-големият в ХТМУ. Научно-преподавателският и учебно-помощен персонал включва 72 преподаватели, от които 7 професори, 29 доценти и 36 асистенти. От тях 4 "Доктор на науките" и 69 "Доктор", а също така 21 химици, лаборанти и техници. Факултетът има утвърдени традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии. Завършилите образователно-квалификационната степен "Бакалавър" получават професионална квалификация "Инженер-химик" и могат да продължат образованието си в по-високите образователни степени "Магистър" и "Доктор".

В отделните катедри на Факултета по химични технологии се провеждат научни изследвания в актуални и приоритетни за световната научна общност тематики, за което свидетелстват многобройните научни статии на колектива, публикувани във водещи научни издания, които са част от световната система за рефериране, индексиране и оценяване.


 


 

Специалности

 • Технология на полиграфията;
 • Целулоза, хартия и опаковки;
 • Фин органичен синтез;
 • Природни и алтернативни горива;
 • Полимерно инженерство;
 • Технологичен дизайн на текстила и кожите;
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества;
 • Неорганични химични технологии;
 • Електрохимични технологии и защита от корозия;
 • Биоенергийни технологии и биопродукти;
 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии.
   

 

Катедри


 

В структурата на Факултета са включени следните катедри:

 

Ръководител: проф. дхн инж. Владимир Божинов

Катедра: Органичен синтез и горива

Кабинет: Сгр. В, каб. 180

тел.: (+359 2) 81-63-206

E-mail: vlbojin@uctm.edu


 

Направление "Горива"


 

Ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Радев

Катедра: Основи на химичната технология

Кабинет: Сгр. А, 426б

тел.: (+359 2) 81-63-282

E-mail: l_radev@abv.bg


 

Ръководител: проф.дтн Николай Дишовски

Катедра: Полимерно инженерство

Кабинет: Сгр. А, каб. 218

тел.: (+359 2) 81-63-221

E-mail: dishov@uctm.edu


 

Ръководител: доц. д-р инж. Татяна Божкова

Катедра: Целулоза, хартия и полиграфия

Кабинет: Сгр. А, каб. 117

тел.: (+359 2) 81-63-235

E-mail: mila.2005@abv.bg


 

Ръководител: доц. д-р инж. Людмил Фачиков

Катедра: Неорганични и електрохимични производства

Кабинет: сгр. В, каб. 152

тел.: (+359 2) 81-63-251, (+359 2) 868-11-20

E-mail: fachikov@uctm.edu


 

Ръководител: проф. д-р инж. Емилия Найденова

Катедра: Органична химия

Кабинет: сгр. Б, каб. 129

тел.: (+359 2) 81-63-425

e-mail: emilia@uctm.edu


 

Ръководител: доц. д-р инж. Ангелина Попова

Катедра: Физикохимия

Кабинет: сгр. Б, каб. 233

тел.: (+359 2) 81-63-441

E-mail: apopova@uctm.edu


 

Ръководител: доц. д-р инж. Андриана Сурлева

Катедра: Аналитична химия

Кабинет: сгр. Б, каб. 327

тел.: (+359 2) 81-63-403

E-mail: surleva@uctm.edu


 

Ръководител: проф. д-р инж. Пламен Петков

Катедра: Физика

Кабинет: сгр. Б, каб. 164

тел.: (+359 2) 81-63-447

E-mail: p.petkov@uctm.edu