БЮЛЕТИН НОВИ ДИСЕРТАЦИИ 


Мурад Абдулбари Алафори ; Науч. ръков. Венко Н. Бешков Приложения на полимерни деемулгатори при пречистване на води и водни емулсии 2009 105с.:с фиг.и табл.

Краси Златинова Панайотова Моделиране на мащабния ефект в химически реактор 2009 97с.:с фиг.

Георги Иванов Патронов Ексергоекологично изследване на пирометалургично добиване на мед 2009 162с.:с табл.и фиг.

Цветомила Иванова Първанова-Манчева ; Науч. ръков. Венко Н. Бешков Био-денитрификация на води при постоянно електрично поле 2009 126с. : с диагр.и тбл.

Никола Георгиев Рангелов Разработване и приложение на високоалумоксидни огнеупорни бетони в металургични агрегати 2009 152с.:цв.фиг.

Марияна Георгиева ; Науч. ръков. Георги П. Високов, Иван Грънчаров Физикохимично охарактеризиране и приложение на плазмохимично синтезирани нанодисперсни нитриди 2010 137с.:с фиг.и цв.ил.

Господинка Динкова Гичева Получаване и изследване на полимерни нанокомпозитни материали с квантови точки 2010 101с.:цв.ил.

Стефан Вл. Кожухаров ; Науч. ръков. Владимир Ст. Кожухаров Изследване и оценка на нанокомпозитни хибридни покрития за корозионна защита 2010 120с.:цв.фиг.

Михаил Цецков Михайлов ; Науч. ръков. Цоло Б. Цолов, Милчо Иванов Силициев диоксид, получен чрез пиролиза на отпадни "зелени" автомобилни гуми - активен пълнител за каучукови композити 2010 111с.:цв.фиг.и табл.

Станислав Рангелов Наноразмерни полимерни и хибридни частици -от синтеза на съполимери до биомедицински приложения 2010 372с.: с фиг.

Елена Любенова Янчева-Иванова ; Науч. ръков. Илия Рашков Полиелектролитни комплекси на N -карбоксиетилхитозан и хомо- и съполимери на 2-(диметиламино) етилметакрилат : получаване и охарактеризиране 2010 128с. : с фиг.