БЮЛЕТИН НОВИ КНИГИ

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство . - 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ПО от - доц.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

2. том. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка . - 1979 . - 811с.

Сист. No: 2188

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство . - 30 см

ISBN 954-02-

3. том. Температура навъздуха. Температура на почвата. Слана. . - 1983 . - 440 с.

Сист. No: 2189

б 1684

Климатичен справочник за НР България / Под ред. М. Кючукова . - София : Наука и изкуство

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ОТ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - ДОЦ.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

4. том. Вятър . - 1982 . - 382с.

Сист. No: 2190

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie / състав. Fritz Ullmann . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

2.Band.. Auslaugapparate - Calciumcarbid . - 1928 . - 785p.: mit 309 textbildern

Сист. No: 2169

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

4. Band. Druckerschwarze - Farben, keramische . - 1929 . - 838p.:mit 402 textbildern

Сист. No: 2171

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

5. Band. Farben - Glyoxylsaure . - 1930 . - 836p.:398 textbildern

Сист. No: 2172

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

6. Band. Gold - Kuhler . - 1930 . - 844p.:mit323 textbildern

Сист. No: 2173

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

7. Band. Kunstharz- Natrium . - 1931 . - 866p. :318 textbildern

Сист. No: 2174

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

8. Band. Natriumverbindungen - Salophen . - 1931 . - 860p. : 258 textbildern

Сист. No: 2175

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg . - 28 cm

9. Band. Salpeter - Tinonfarbstoffe . - 1932 . - 835p.:345 textbildern

Сист. No: 2176

б 1682

Ullman Enzyklopadie der Technischen Chemie / състав. Fritz Ullmann . - 2. voll.neubearb.Aufl. . - Berlin et al. : urban&Schwarzenberg, 1929 . - 28 cm

3. Band. Calciumcyanamid - Druckerei . - 1929 . - 828p.:mit 242 textbildern

Сист. No: 2170

17489

Наука о коллоидах : Том I : Необратимые системы / Под ред. Г.Р. Кройт . - Москва : Иностранной литературы, 1955 . - 538с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.вкл.

Сист. No: 2178

б 1686

Barnett, Barry

Inorganic Chemistry : S Text-book for Advanced Students / Barry Barnett . - 2. ed. . - London et al. : Longmans, 1957 . - 599p.:with tabl. ; 27 cm

Bibliogr.incl.

Сист. No: 2217

17517

Weber, Harold C.

Thermodynamics for Chemical Engineers : Textbook / Harold C. Weber . - 2. ed. . - New York : John Wiley&Sons Ltd., 1957 . - 507p.:with diagr.,tabl. ; 23 cm

Сист. No: 2219

17503

Williams, Edwin T.

Stoichiometry for Chemical Engineers : Textbook / Edwin T. Williams ; Coauct. R. Johnson . - New York et al. : McGraw-Hill Publ. Comp., 1958 . - 350p.:with fig. ; 23 cm . - (Chemical Engineering Series)

Сист. No: 2203

17518

Benny, L.B.

Mathematics for Students of Engineering and Applied Science : Textbook / L.B. Benny . - 3.reprint ed. . - London et al. : Oxford University Press, 1961 . - 783p. ; 24 cm

Сист. No: 2220

17516

Daniels, Farrington

Physical Chemistry : Monogr. / Farrington Daniels . - 3.ed. . - New York et al. : John Wiley&Sons Ltd., 1966 . - 769p.:with ill. ; 22 cm

Сист. No: 2218

17508

Electrochemistry of Cleaner Environments : Monogr. / Ed. John O'M. Bockris . - New York et al. : Plenum Press, 1972 . - 296p. : with fig. ; 24 cm

Bibliogr.incl.

ISBN 0-306-30560-7

Сист. No: 2209

17502

Krofchak, David

Science & Engineering for Pollution-Free Systems : Monogr. / David Krofchak ; Coauct. N. J. Stone . - Michigan : Ann Arbor Sci.Publ., 1975 . - 332p.:with fig. ; 24 cm

ISBN 0-250-40090-1

Сист. No: 2202

17507

Humenick, Michael J.

Water and Wastewater Treatment : Calculations for Chemical and Physical Processes / Michael J. Humenick . - New York et al. : Marcel Dekker, 1977 . - 236p.:with fig. ; 24 cm . - (Pollution Engineering and Technology, 4)

Bibliogr.incl.

ISBN 0-8247-6485-4

Сист. No: 2208

б 1684

Климатичен справочник за НР България . - София : Наука и изкуство, 1978 . - 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - доц.НИКОЛАЙ КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

ISBN 954-02-

1.том. Слънчева радиация ислънчево греене . - 1978 . - 99с.

Сист. No: 2187

17515

Chipatchev, V.

Mathematiques Superieures / V. Chipatchev . - Москва : Высшая школа, 1985 . - 512p.:fig. ; 22 cm

ISBN 5-03-000006-2

Сист. No: 2216

б 1684

Колева, Екатерина

Климатичен справочник : Валежи в България / Екатерина Колева, Райна Пенева . - София : БАН, 1990 . - 169с. ; 30 см

КНИГИТЕ СА КУПЕНИ ОТ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ - ДОЦ.НИКОЛА КОЗАРЕВ СЪХРАНЯВАТ СЕ В ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ

Сист. No: 2191

17523

Losche, Klaus

Enzyme in der Lebensmitelltechnologie : Monogr. / Klaus Losche . - Hamburg : Behr's Verlag, 2000 . - 335p.: mit ill. ; 22 cm

КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС -К-РА ''БТ'' - доц.ГУНКА ЙОНКОВА
http://www.behrs.de/

ISBN 3-86022-640-1

Сист. No: 2228

17512

Близнаков, Георги

Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг / Георги Близнаков, Иван Митов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001 . - 269с.:с фиг. ; 24 см

ISBN 954-430-765-6 10

Сист. No: 2213

17514

Ръководство по програмиране и използване на компютри С++ : Ч. 2. / Веселин Георгиев . - 2. прераб. изд. . - София : Сиела, 2005 . - 282с. ; 23 см

ISBN 954-649-371-6 10

Сист. No: 2215

17491

Chandrasekaran, V.C.

Essential Rubber Formulary : Formulas for Practitioners : Monogr. / V.C. Chandrasekaran . - Chichester : William Andrew Publ., 2007 . - 186p.:with tabl. ; 24 cm . - (PDL Handbook Series)

Bibliogr.p.177 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - проф.НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ
http://www.williamandrew.com/

ISBN 978-0-8155-1539-5 :13

ISBN 0-8155-1539-1 :10

Сист. No: 2181

17513

Гарванска, Светла

Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и правила за тяхното оползотворяване / Светла Гарванска . - София : ПъблишСайСет-Еко, 2008 . - 123с.:с табл. ; 24 см

Библиогр.с.118-121

ISBN 978-954-749-076-5 13

Сист. No: 2214

б 1679

Chemistry and 21-st Century Challenges : Science and Innovation : Sixth National Conference on Chemistry,10-14 Septem.,2008, Sofia, Bulgaria :Book of Abstracts . - Sofia : Union of Chemists in Bulgaria, 2008 . - 504p.:with fig. ; 30 cm

http://www.unionchem.org/

Сист. No: 2166

17494

Jорданов, Светомир

Eлектролиза : Теориjа и технологиjа / Светомир Jорданов, Перица Пауновик . - Скопjе : Технолошко - металуршки факултет, 2008 . - 312с. ; 24 см

Библиогр.: Вкл.

ISBN 978-9989-650-33-8 13

Сист. No: 2194

17509

Бозаджиев, Радослав Л.

Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции / Радослав Л. Бозаджиев . - София : Nota bene, 2009 . - 166с. ; 21 см

Библиогр.с.123-135

ISBN 978-954-91420-5-1 13

Сист. No: 2210

б 1685

Младенчева, Райна

Фотоволтаични електросистеми : Моногр. / Райна Младенчева . - 3. доп. изд. . - София : Ековат Технологии, 2009 . - 184с.: с ил. ; 26 см

Библиогр.с.183-184 КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС - "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" - АНТОН АНДОНОВ

Сист. No: 2205

CD - 23

Попоска, Филимена

Хемиски реактори 1; Хемиски реактори 2 / Филимена Попоска . - Скопjе : Б.и., 2009 . - диск ; CD

ISBN 978-608-65044-0-3 13

Сист. No: 2224

б 1683

Deterring Fraud by Informing the Public : Round Table on Anti-fraud Communication / състав. Siim Kallas . - 3. ed. . - Luxemburg : European Communities, 2009 . - 428p.:with col.ill. ; 26 cm

Note: Text prepared in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008 year
http://europa.eu/

ISBN 978-92-79-06047-2

Сист. No: 2179

17490

Куртева, Любомира

Академик Евгени Матеев : Биобиблиография / състав. Любомира Куртева . - София : Унив. изд. стопанство -УНСС, 2010 . - 177с.;със сн. ; 21 см

ISBN 978-954-644-111-9

Сист. No: 2180

17520

Малинова, Людмила

Почвознание и замърсяване на почвите : Учебник за ЛТУ / Людмила Малинова . - София : ИК-ЛТУ, 2010 . - 236с. : със цв.ил. ; 24 см

Библиогр.с.226-232 КНИГАТА Е КУПЕНА ЗА К-РА ''НЕП '' - МЕТОДИ МЛАДЕНОВ

ISBN 978-954-332-070-7

Сист. No: 2222

CD - 24

Попоска, Филимена

Хемиски реактори 3 : Збирка решени задачи / Филимена Попоска . - Скопjе : Б.и., 2010 . - диск ; CD

ISBN 978-608-65044-4-1 13

Сист. No: 2225

17493

Христов, Васил

Данъчно-облагателен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 151с. ; 24 см

Сист. No: 2193

17496

Христов, Васил

Счетоводно-информационен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 145с. ; 23 см

Сист. No: 2196

17497

Христов, Васил

Финансово-кредитен мениджмънт : Лекционен курс / Васил Христов . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 172 с. ; 23 см

Сист. No: 2197

17506

Цанев, Анжел

Големи системи : Лекционен курс в спец. АИТ / Анжел Цанев . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 383с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.вкл.

ISBN 978-954-465-041-4 13

Сист. No: 2207

17495

Detection of Bacteria, Viruses, Parasites and Fungi : Bioterrorism Prevention / Vol. ed. Mariapia Viola Magni . - Dordrecht : Springer, 2010 . - 414p,:with ill. ; 24 cm . - (Nato Science for Peace and Security Series - A:Chemistry and Biology)

КНИГАТА Е КУПЕНА ПО ERAZMUS MUNDUS- доц.ЛЮБОВ ЙОТОВА
http://www.nato.int/science http://www.springer.com/

ISBN 978-90-481-8543-6

Сист. No: 2195

б 1680

V W R International Catalogue 2010-2011 : Controlled Environment ( CE ) & Safety ( PPE ). . - Leuven,Belgium : VWR Internat.Europe bvba, 2010 . - 469p.:with col.ill. ; 30 cm

http://www.vwr.com/

Сист. No: 2167

17504

Wypych, George

Handbook of Fillers / George Wypych . - 3. ed. . - Toronto : ChemTec Publ., 2010 . - 774p.:with fig.and tabl. ; 24 cm

Bibliogr.incl. КНИГАТА Е КУПЕНА ПО НИС проф.НИКОЛАЙ ДИШОВСКИ

ISBN 978-1-895198-41-6

Сист. No: 2204

17522

Българска академия на науките

Правопис и пунктуация на българския език : Основни правила / Ред. Мария Бунева . - София : Просвета, 2011 . - 176с. ; 21 см

ISBN 978-954-01-2604-3 13

Сист. No: 2227

17525

Василев, Венцеслав Ст.

Химия на твърдото тяло : Част 1 : Учебник / Венцеслав Ст. Василев . - София : Копи Принт Груп, 2011 . - 308с. : с фиг. ; 22 см . - (Библиотека "Материалознание")

Библиогр.с.308

ISBN 978-954-92705-2-5

Сист. No: 2230

17501

Даналев, Данчо

Газова и високоефективна течна хроматография-приложение за анализ на биологичноактивни органични съединения : Учебни записки / Данчо Даналев . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 83 с. ; 24 см

Библиогр.с.83.

Сист. No: 2201

17499

Джамбазов, Стоян П.

Специални керамични материали : Учебник / Стоян П. Джамбазов, Албена П. Йолева . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 198с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.с.197-198

ISBN 978-954-465-046-9 13

Сист. No: 2199

17519

Европейска комисия в България

Проблеми с ЕС? : Кой може да Ви помогне ? . - Albertslund : Европейски съюз, 2011 . - 15с. ; 22 см

http://www.ombudsman.europa.eu/

ISBN 978-92-9212-226-3

Сист. No: 2221

17524

Зашкова, Лилиана

Топлотехнически агрегати в силикатната промишленост / Лилиана Зашкова, Нина Пенкова, Иван Х. Касабов . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 349с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.:346-349с.

ISBN 978-954-465-045-2 13

Сист. No: 2229

17498

Неделчева, Цветанка Кр.

Аналитична химия с инструментални методи : Учебник / Цветанка Кр. Неделчева . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 165с.: с фиг. ; 24 см

Библиогр.с.165

ISBN 978-954-465-047-6 13

Сист. No: 2198

17510

Радев, Рашко

Развитие на петролната промишленост в България / Рашко Радев . - София : ИК Св. Иван Рилски, 2011 . - 360с. ; 21 см

Библиог.с.349-360

ISBN 978-954-353-152-3 13

Сист. No: 2211

17526

Тодоров, Петър

Записки по органична химия / Петър Тодоров . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 283с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.:283с.

ISBN 978-954-465-049-0 13

Сист. No: 2231

17521

Тодорова, Магдалина

Структури от данни и програмиране на С++ / Магдалина Тодорова . - София : Сиела, 2011 . - 334с.:с фиг. ; 23 см

Библиогр.333-334с.

ISBN 978-954-28-0990-6 13

Сист. No: 2226

17492

Цанев, Анжел

Автоматизация на технологични процеси / Анжел Цанев . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 190с.: с фиг. ; 24 см

Библиогр.:190с.

ISBN 978-954-465-044-5 13

Сист. No: 2192

17505

150 дейци на българската наука / състав. Надежда Яламова . - Велико Търново : Веритас, 2011 . - 323с. ; 21 см

ISBN 978-954-92773-1-9 13

Сист. No: 2206

б 1678

Anniversary Scientific Conference with International Participation : Proceedings:department "IndustrialAutomation":Bulgaria,Sofia, 18.03.2011 / Ed. M. Hadjiski . - Sofia : UCTM, 2011 . - 238p.: with fig.,tabl. ; 30 cm

Bibliogr.incl.
http://automation-bg.org/

ISBN 978-954-465-043-8

Сист. No: 2165

б 1687

University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia

International Workshop : Implementation of Nanomembrane Technology in the Pharmaceutical Industry : 9-10 September 2011 . - Sofia : UCTM, 2011 . - 42p.:with ill. ; 30 cm

Note: contain Speakers Biographies and Lecture Abstracts

Сист. No: 2223

б 1681

V W R International Catalogue 2010-2012 : V W R Collection : Delivering high quality & superior performance . - Belgium : Б.и., 2011 . - 556p.;with col.ill. ; 30 cm

http://www.vwr.com/ http://e-mail/ http://export@at.vwr.com

Сист. No: 2168

17309

VIII научна постерна сесия : Резюмета : 25 години катедра"Биотехнология".100 години от рождението на акад.Стефан Христов . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 149с. ; 24 см

Заб.: Азбучен указател на авторите.с.141-149.

ISBN 954-8954-

Сист. No: 2177

Автоматизация

Биотехнология

Екология

Икономика

Инженерна химия

Материалознание

Металургия

Физико-математически и технически науки

Химични технологии

Химия

Хуманитарни науки

Други

17519

Европейска комисия в България

Проблеми с ЕС? : Кой може да Ви помогне ? . - Albertslund : Европейски съюз, 2011 . - 15с. ; 22 см

http://www.ombudsman.europa.eu/

ISBN 978-92-9212-226-3

Сист. No: 2221