БЮЛЕТИН АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

17514

Ръководство по програмиране и използване на компютри С++ : Ч. 2. / Веселин Георгиев . - 2. прераб. изд. . - София : Сиела, 2005 . - 282с. ; 23 см

ISBN 954-649-371-6 10

Сист. No: 2215

17506

Цанев, Анжел

Големи системи : Лекционен курс в спец. АИТ / Анжел Цанев . - София : ХТМУ-София, 2010 . - 383с.:с фиг. ; 24 см

Библиогр.вкл.

ISBN 978-954-465-041-4 13

Сист. No: 2207

17492

Цанев, Анжел

Автоматизация на технологични процеси / Анжел Цанев . - София : ХТМУ-София, 2011 . - 190с.: с фиг. ; 24 см

Библиогр.:190с.

ISBN 978-954-465-044-5 13

Сист. No: 2192

б 1678

Anniversary Scientific Conference with International Participation : Proceedings:department "IndustrialAutomation":Bulgaria,Sofia, 18.03.2011 / Ed. M. Hadjiski . - Sofia : UCTM, 2011 . - 238p.: with fig.,tabl. ; 30 cm

Bibliogr.incl.
http://automation-bg.org/

ISBN 978-954-465-043-8

Сист. No: 2165