При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

 1. Кандидат-студентите заплащат такса в размер на 20 лв. за явяване на един изпит и по 15 лв. за всеки следващ конкурсен изпит.
 2. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават:
  • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 и над 70 на сто);
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  • майки с три и повече деца.
   Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
 3. Таксата за кандидатстудентските изпити се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ (работното време от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа) от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ.

Банкова сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: Митко Георгиев

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.