Подаване на документи за кандидатстване 2019/2020

Класиране на кандидат-студенти за степен "МАГИСТЪР" след бакалавър за учебната 2019/2020 - Етап 1ЗА УНИВЕРСИТЕТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
› За нас, мисия и история › Научни изследвания › Изследователски програми › Прием
› Акредитация › Научни проекти › Образователни програми › Бакалавър: Изпити
› Структура и ръководство › Journals of UCTM: JCTM, SEE › Двустранно сътрудничество › Бакалавър: Документи
› Факултети › Библиотека (БИЦ)

› ERASMUS+

› Магистър: Специалности
       
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ ИНФОРМАЦИЯ СТУДЕНТИ
› Учебни планове · Спорт и почивна база › Профил на купувача › Разпис на учебните занятия
› График за учебната година Студентски общежития › Търгове › Изпитни дати
› Чуждестранни учащи › Студентски практики по ОП НОИР › Конкурси извън ЗОП › Студентска информация
› Трансфер на кредити › Държавни стипендии › Служебни ресурси › Студентски съвет
› Дистанционно обучение › Стипендии по ОП BG05M2OP001-2.003-0001 › Акредитирани лаборатории › Студентско кредитиране