Наред с отговорните за обучението на студентите от всички специалности академичните органи на университета, немскоезичната програма по „Химично инженерство” се осъществява основно от:

  • Специално подбран немскоезичен преподавателски екип
    • който осигурява учебния процес по отделните учебни дисциплини чрез изготвяне и съгласуване с партньорите от Германия на лекционните курсове и критериите за оценка на знанията,

    • чрез провеждане на практически занятия, колоквиуми и семинари, разработване на учебници и учебни помагала и пр.

Преподавателският екип се състои от около 50 основно хабилитирани преподаватели, членове на различните катедри на университета, които са отговорни за обучението в съответните научни направления – обща и неорганична, аналитична, органична и физикохимия, математика, физика, механика, термодинамика, информатика, автоматизация и информационни технологии, биотехнология и инженерна химия и др.