Студентите от бакалавърската степен на немскоезичната програма на специалност „Химично инженерство” в ХТМУ имат уникалната възможност да се обучават в Германия четирикратно по време на следването си, изпълнявайки различни задачи, съгласно учебния план, както и да слушат редовно лекции от немски професори в България и да вземат участие в практически занятия, ръководени от преподаватели от Германия.Програмата за обучение в обхваща около 40 - 50 студенти ежегодно, на практика всички студенти с много добър успех. Тези етапи на обучение са: