Химично инженерство” е уникална инженерна специалност, известна по света под наименованието „Chemical Engineering“ или “Process Engineering”. Поради изключително високата си академичност и несъразмерно високите в сравнение с другите инженерни специалности разходи за лабораторна техника и научна литература, а също така и поради интердисциплинарния си характер и произтичащата от него необходимост от голям брой високо квалифицирани преподаватели от най-разнообразни професионални направления от сферата на химията, биологията, физиката, математиката и техниката за обучение по отделните учебни дисциплини, тя се преподава само в най-големите и престижни университети в света. Може да се каже, че след медицината, обучението по тази специалност е едно от най-скъпите академични образования, а специалистите с такова образование са високо платени и със завиден социален статут.

 
В Германия специалността се нарича „Verfahrenstechnik“ или „Chemie-Ingeneur-Wesen“, както и с по-старото наименование „Technische Chemie“. Преподава се във всички по-големи немски университети, най-често като професионален профил към специалността „Машиностроене”, но обособени, самостоятелни факултети по „Химично инженерство” има само в някои немски университета – в Карлсруе, Хамбург–Харбург, Кайзерслаутерн, Магдебург, Дрезден и др.
 
В България специалността е известна още под името „Инженерна химия” и се развива интензивно от началото на 80-те години на миналия век като професионален профил на специалност „Химични технологии”, а самостоятелен факултет по „Химично и системно инженерство” има изграден единствено в ХТМУ.
 
Фундаментът на специалността в самостоятелните факултети е по-широко спектърен и позволява в по-горните семестри учебната програма да се профилира в конкретни професионални направления не само в сферата на химичните, биохимичните и технологиите за опазване на околната среда, но и на енергийните технологии, материалознанието и др., какъвто е случаят в ТУ Хамбург–Харбург, в университета в Магдебург и др.
 
По подобие на инженерната химия в по-ново време се развиха интензивно две модерни направления – „Биоинженерна химия” (Biochemical Engineering), покриваща се у нас до голяма степен с понятието „Биотехнологии”, както и „Инженерна екология” или „Техника на опазване на околната среда” („Environmental Engineering“, в Германия „Umweltechnik“) и редица други модерни направления в сферата на медицината, (“Biomedical Engineering), агроинженерството и почвознанието, метеорологията и др.
 
Основна научна сфера в „Химичното инженерство” са т.н. „Преносни процеси”, свързани с транспортирането на флуиди и преноса на импулс (хидродинамика), енергия (топлопренос) и вещество (масопренос) в микро- и макропространството. Тези процеси съпровождат всички химични и биохимични превръщания, протичащи в живата и нежива природа.
 
Изучаването на закономерностите на тези процеси, моделирането и управлението им, както и трансформирането на знанията от химичната и биохимична лаборатории в най-разнообразни технологии и съоръжения за практиката, вкл. и тези за опазване на околната среда, са предмет на изучаване в тази специалност.
 
По тази причина „Химичното инженерство”, без да има за предмет конкретна химична, биохимична, екологична или друга технологии, е основата за тяхното създаване, усъвършенстване и прилагане в практиката и открива широки възможности за реализация. Поради високата степен на универсалност и академичност завършилите тази специалност много лесно усвояват в практиката различни по-конкретни профилирани знания, вкл. и в сферата на икономиката и управлението на стопанските процеси.
 
Примери за такива „Преносни процеси” са сушенето, дестилацията („получаването” на бензин от нефт), екстракцията (извличането, например, на билкови екстракти от различни растителни продукти), мембранните процеси (биологичните клетки, например, са своеобразни мембрани), филтруването, утаяването и разслояването (разделянето) на хетерогенни системи, транспортът на течности и газове, хроматографията (специфичен анализ за определяне състава на на различни течни и газообразни смеси чрез предварително разделяне на съставляващите ги вещества), толинните, ферментационни, йонообменни и капилярни процеси, разтварянето, кристализацията, разделянето на изотопи, електрохимичните и багрилни процеси, пренасянето на вредните, но и на ценните за поддържането на живота на растителния и животински свят вещества и компоненти в атмосферата, водите и почвите, различните видове горивни, металургични, стопилни и флотационни процеси и много др.
 

Сфери на реализация на специалистите по „Химично инженертсво”

 
„Химичното инженерство” е една от най-престижните и високо платени инженерни професии във всички страни в света и най-вече във високоразвитите индустриални страни.
 
Примери за дейности, които специалистите по „Химично инженерство” могат да упражняват:
 
проектиране, планиране и изграждане на нови и усъвършенстване на съществуващи производствени съоръжения и технологии;
 
тяхната експлоатация, техническа администрация и контрол;
 
развойна, научно-изследователска, експертна и консултантска дейност на промишлени предприятия;
 
преподавателска и научна дейност в универ-ситети и други научни институции, колежи и специализирани училища;
 
консултантска и търговска дейност;
 
патентно дело и др.;
 

Колко продължава обучението и какви предмети се изучават?

 
Целият учебен цикъл на на обучение по „Химично инженерство” продължава около 10 – 11 семестъра. По света съществуват различни практики на едно- и двустепенно обучение. В САЩ се практикува двустепенният (8 + 3 сем.) модел „Бакалавър – Магистър, докато до неотдавна в повечето европейски страни се прилагаше 10 семестриалното „едностепенно” инженерно образование.
 
Понастоящем всички европейски страни въвеждат постепенно двустепенната система „Баклавър – Магистър”, при това в зависимост от конкретните национални традиции, с различна продължителност на отделните цикли на обучение – (6 + 4) или (7 +3) семестъра. В България (и в ХТМУ) е възприета по-скоро американската система от 8 + 3 семестъра като продължителност на бакалавърската и магистърска степени.
 
Независимо от възприетата система на обучение обаче, през първите 4-5 семестъра студентите от тази специалност надстройват знанията си от гимназията по всички фундаментални науки – химия, биология, физика и математика, а през последните 4 – 5 семестъра получават специализирани знания в сферата на инженерната химия и се „профилират” в едно от нейните най-разнообразни научни направления.
 
Продължителността на бакалавърската степен по „Химично инженерство” в ХТМУ е 8 семестъра, а на магистърската – 2 или 3 семестъра – 2 за немскоезичната програма и 3 за магистърската програма на български език. На специалистите, завършили бакалавърска степен по друга инженерна или техническа специалност, се предвиждат в индивидуален порядък допълнителни 1 или 2 семестъра за „изравняване” на знанията. Студентите изучават следните предмети:
 

Природо-математични науки

 
Математика
Физика
Химия (обща, неорганична, аналитична, органична, физикохимия, химична термодинамика)
Технически науки
 
Техническа механика и конструктивни елементи и чертане – CAD
Техническа термодинамика и топлотехника
Електротехника
Автоматизация и измервателна техника
Програмиране, компютърни и експертни системи
Приложни програмни продукти
Икономика и стопанско управление
 
Икономика и стопанско управление
Хуманитарни науки, езици и спорт
 
Изборни дисциплини
„Инженерна химия”
 
Процеси и апарати – хидродинамика, механични (филтруване, утаяване, гранулиране, дробене и др.) топлообменни, масообменни процеси (процеси на разделяне – абсорбция, ректификация, екстракция, адсорбция, сушене, мембранни процеси и др., вкл. в ненютонови течности и на многокомпонентни системи
 
Макрокинетика и химични реактори
 
Теория на преносните процеси и математичното моделиране
 
Методи за оптимизация и експериментални изследвания, приложни математични методи
 
Биотехнологични процеси и биореактори (ферментатори в хранителната промишленост, биобасейни при водоочистката и др.)
 
Пренасяне и разпространение на замърсителите в атмосферата, водите и почвите
 
Технически и технологични средства за мониторинг и контрол на замърсителите на околната среда
 
Методи и технологии за пречистване на отпадъчни води и газове; преработване и оползотворяване на твърди отпадъци и др.
 
Предимства на „Химичното инженерство” пред другите инженерни и технически специалности
 
Биотехнологични процеси и биореактори (ферментатори в хранителната промишленост, биобПредпочитанията към една или друга специалност са строго индивидуални и зависят от личната мотивация на всеки бъдещ какдидат-студент, от семейната традиция и от други обществени фактори – пазарна конюнктура, възмож-ности за развитие, трудово възнаграждение, обществен статут и пр.
 
Биотехнологични процеси и биореактори (ферментатори в хранителната промишленост, биобАко не е налице изявен интерес в дадено конкретно профе-сионално направление и същевременно, ако кандидат-студентът има нагласа в сферата на природо-математичните науки, то поради своята универсалност и изключително широки възможности за професионална реализация, «Химичното инженерство», е първокласна възмож-ност за обучение и развитие.
 
Поради изключително благоприятната пазарна конюнктура през последните години както в Европа и света, така и в България – голям дефицит на специалисти и засилен инвестиционен интерес във всички сфери, предмет на обучение в тази специалност – «Химичното инженерство» е в подем и предоставя отлични възможности за развитие и професионална реализация, съпроводени с високо трудово възнаграждение.
 
Профилираща катедра
 
В ХТМУ профилираща катедра за специалност „Химично инженерство” е катедрата по „Инженерна химия”, която обучава студенти в три направления – на български, френски и немски език.
 
Основана е през 1963 г. от чл. кор. проф. Димитър Еленков (дългогодишен директор и основател на института по „Инж. химия” при БАН) и ръководена в продължение на 30 години от проф. Александър Асенов, основател на специалността по „Химично инженерство”.Настоящият ръководител на катедрата е проф. Иван Пенчев.
 
Катедрата по „Инж. химия” (в миналото кат. „Процеси и апарати”) е най-голямото академично звено в университета. В нея понастоящем работят 3 професори, 8 доценти и 13 асистенти и докторанти. Поради своята специфика катедрата осигурява учебния процес за всички студенти от университета, извън специалностите по „Химично инженерство” на български, немски и френски език по основните дисциплини „Процеси и апарати”.
 
Катедрата поддържа активни международни контакти с Германия и Франция, но и с университети от други европейски страни (Испания, Италия и Гърция), както и с Канада, Русия, Украйна и Япония.
 
Заедно с Центровете за немскоезично и френскоезично обучение, катедрата по „Инженерна химия”, ръководи методологично учебния процес по специалностите „Химично инженерство” на български, немски и френски език , разработва учебните планове и програми и ги представя за утвърждаване пред Факултета по „Химично и системно инженерство”.
 
Предоставя квалифициран научен персонал за профилиращите учебни дисциплини и приема защитите на дипломите работи на български език чрез сформиране съгласно закона за Висшето образование на специализирана Държавна изпитна комисия.
 
За немскоезичната програма катедрата по „Инженерна химия” предоставя 13 преподаватели, 6 от които немскоезични, а други 3 млади асистенти са в процес на усъвършенстване на езиковата си подготовка в Гьоте институт София.