СПЕЦИАЛНОСТИ

Прием за учебната 2014 - 2015 г. след завършено средно образование

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование (срок на обучение - 4 години)

 • Фин органичен синтез
 • Технология на полиграфията
 • Природни и алтернативни горива
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Технологичен дизайн на текстила и кожите
 • Полимерно инженерство
 • Неорганични химични технологии
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Електрохимични технологии и защита от корозия
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)
 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
 • Биоенергийни технологии и биопродукти
 • Инженерни материали и материалознание
 • Материали и мениджмънт
 • Металургия
 • Металургия (на английски език)
 • Металургия и мениджмънт
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Биотехнологии
 • Биомедицинско инженерство (учебен план)
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Автоматика и информационни технологии
 • Индустриален мениджмънт

Степен МАГИСТЪР след средно образование (срок на обучение - 5 години)

 • Химично и биохимично инженерство (на френски език )

Степен МАГИСТЪР след бакалавър

 • Фин органичен синтез
 • Полиграфия
 • Природни и синтетични горива
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Текстилна химия
 • Кожи и изделия от кожи
 • Полимерно инженерство
 • Еластични омрежени полимери
 • Неорганични вещества
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Безопасност на производствата
 • Биогорива
 • Водородни технологии
 • Химични технологии в ядрената енергетика
 • САД/САЕ в химичните технологии
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)
 • Химично инженерство и устойчиво развитие (на английски или френски език)
 • Нанотехнологии и наноматериали
 • Материали на метална основа
 • Полимерни материали
 • Силикатни материали
 • Полупроводникови материали и технологии
 • Материалознание (на английски език)
 • Метрология
 • Обработване на металите чрез пластична деформация
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металургични пещи и агрегати
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Металолеене
 • Възобновяеми енергийни системи (на английски език)
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Автоматика и информационни технологии
 • Информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Екология и опазване на околната среда
 • Индустриален мениджмънт
 • Управление на качеството
 • Стопанско управление

 


За допълнителни въпроси: Учебен отдел на ХТМУ:

 • Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135
 • E-mail: umo@uctm.edu

 

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН САЙТ НА ХТМУ