Акредитирани професионални направления

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО
Диференциални уравнения процедура
Информатика процедура
Математическо моделиране и приложение на математиката процедура
Приложна механика процедура
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя процедура
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя процедура
Неорганична химия процедура
Органична химия процедура
Аналитична химия процедура
Физикохимия процедура
Химия на високомолекулярните съединения процедура
Биоорганична химия и химия на природните и физиологично-активни вещества процедура
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране процедура
Технологии, машини и системи за леярното производство процедура
Електротехнологии ноември 2019г.
Промишлена топлотехника процедура
Металознание и термична обработка на металите процедура
Металургична топлотехника процедура
Металургия на черните метали процедура
Металургия на цветните и редките метали процедура
Технология на неорганичните вещества процедура
Технология на електрохимичните производства процедура
Технология на финия органичен и биохимичен синтез процедура
Технология на преработка на пластмаси и стъклопласти процедура
Процеси и апарати в химичната и биохимична технология процедура
Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите процедура
Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали процедура
Технология на каучук и гума процедура
Химично съпротивление на материалите и защита от корозия процедура
Химична технология на влакнестите материали процедура
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи процедура
Технология на природните и синтетичните горива процедура
Технология на композитните материали процедура
Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества процедура
Технология на обувното производство процедура
Технология на полиграфическо производство процедура
Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост процедура
Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства процедура
Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли) процедура
Ергономия и промишлен дизайн 24.09.2016 г.
Теория на автоматичното управление ноември 2019 г.
Системи с изкуствен интелект ноември 2019 г.
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) ноември 2019 г.
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) ноември 2019 г.
Автоматизация на производството (по отрасли) ноември 2019 г.
Управляващи изчислителни машини и системи 30.01.2015 г.
Технология а пречистване на водите декември 2019 г.
Технология а пречистване на въздуха декември 2019 г.
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците декември 2019 г.
Системи и устройства за опазване на околната среда 20.03.2015 г.
Фармацевтична химия процедура
Икономика и управление (по отрасли ) 2013 г.
Теория на възпитанието и дидактика 23.06.2017 г.
Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини 23.06.2017 г.
Материалознание и технология на машиностроителните материали 24.06.2017 г.