Стурктура

Химикотехнологичният и металургичен университет е акредитирано автономно държавно висше училище с над половин вековна история, съхранило най-добрите традиции на българското химично и металургично висше образование.

Схема на управленската структура на ХТМУ

 

Университетско Общо Събрание (УОС)

Университетското Общо Събрание е висш колективен орган за управление на ХТМУ. В него участват всички хабилитирани членове на академичния състав, представители на нехабилитираните преподаватели, служителите, студентите и докторантите по определена квота.
 
Председател: проф. д-р Ангел Дишлиев
тел.: (+359 2) 81-63-458
 

Академичен Съвет

Академичният Съвет (АС) е колективен орган за управление на учебната, научната, учебно-приложната и други дейности, извършвани в ХТМУ. Избира се от УОС и се състои от 25 до 39 членове, от които не по-малко от 70 % хабилитирани членове на академичния състав и не по-малко от 15 % студенти и докторанти. Ректорът е член на АС по право и негов Председател.
 

Контролен Съвет

Контролният Съвет се избира от УОС и осъществява вътрешния контрол върху дейността в ХТМУ.
 
Председател: доц. д-р Максим Маринов
тел.: (+359 2) 81-63-345
 

Ръководство

 
Rector: Prof. Eng. Mitko Georgiev, Ph. D.
тел.: (+359 2) 81-63-100        
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Vice-Rector for Education: Assoc. Prof. Eng. Greta Radeva, Ph. D.
tel.: (+359 2) 81-63-101, 81-63-434
GSM:  (+359 87) 9 166 670
fax:  (+359 2) 868-54-88
 

 

Vice-Rector for Research: Prof. Eng. Emil Mihailov, Ph.D.

tel.: (+359 2) 81-63-102
mob.: (+359 87) 9 356 548
fax: (+359 2) 868-54-88
 
Зам. Ректор по акредитация и качество: доц. д-р Сеня Терзиева
тел.: (+359 2) 81-63-151, 81-63-490
моб.: (+359 87) 9 356 507
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Финансов директор: Тинка Стойкова
тел.:  (+359 2) 81-63-103
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Главен юрисконсулт: Иван Иванов
тел.:  (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
 
Пом. Ректор: инж. Антонио Манолов
тел.:  (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
 
Гл. Счетоводител: Галина Калчева
тел.: (+359 2) 862-29-68
(+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
 

Студентски съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: инж.Николай Яворов
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88