Резюмета/ABSTRACTS

Резюметата се изготвят на български или английски език. Те задължително съдържат:
 1. заглавие на български език
 2. заглавие на английски език
 3. имена на авторите (на български или английски език)
 4. принадлежност на авторите (на български или английски език)
 5. резюме на подготвения доклад (на български или английски език)
 6. ключови думи (на български или английски език)
 7. автор за контакти (на български или английски език).
 
За да подадете резюмето, необходимо е да изтеглите, попълните и изпратите шаблон, подготвен за страница с размер В5 (JIS). Точки от 3 до 7 се попълват на езика, на който ще представите доклада си. Размерът и видът на шрифтовете са указани в съответните полета на шаблона. 
 
Изтеглете шаблона за резюме от тук
 
Имената на авторите се изписват по указания начин.
 
Моля, изпратете попълнения шаблон на адрес klein@uctm.edu
 
The abstracts are composed in Bulgarian or in English. They have to comprise
 1. A title in Bulgarian
 2. A title in English
 3. The names of the authors (in Bulgarian or in English)
 4. The affiliation of the authors (in Bulgarian or in English)
 5. The abstract itself (in Bulgarian or in English) 
 6. Key words (in Bulgarian or in English)
 7. Author for contacts (in Bulgarian or in English).
 
The submission of the abstract includes downloading, filling and sending of the template prepared for a B5 page size (JIS). Items 3 to 7 have to be filled in the language of the poster presentation. The font type and size are indicated within the corresponding sections of the template.
 
Download the abstract template from here.
 
The author names are written as shown there.
 
Please, send the filled template to klein@uctm.edu
 
След старателна същностна, езикова и техническа редакция резюметата се изпращат на авторите за съгласуване. Невърнатите в срок резюмета ще бъдат отпечатани с корекциите на редактора.
 
After the careful essential, linguistic and technical reviewing of the abstracts, they will be sent to the authors for approval. The abstracts which are not sent back within the deadline will be printed at the discretion of the editor.