ОБХВАТ/SCOPE

 

Научната сесия обхваща следните тематични направления:
 1. Химични технологии
 2. Металургична наука и технология
 3. Материалознание / наноматериали
 4. Инженерна химия и екология
 5. Биотехнологии
 6. Автоматика и информационни технологии
 7. Химични науки
 8. Физико-математически и технически науки
 9. Хуманитарни и икономически науки
 
The scientific scope of the session includes the following domains:
 1. Chemical Technologies
 2. Metallurgical Science & Technology
 3. Materials Science / Nano Materials
 4. Chemical Engineering & Ecology
 5. Biotechnologies
 6. Automatics & Information Technologies
 7. Chemical Sciences
 8. Physics, Mathematics and Technical Sciences
 9. Human Sciences and Economics 
 
Езиците на научната сесия са български и английски.
The scientific session will be held in Bulgarian and English.