Стипендии

Уважаеми студенти,

От тази учебна година имате възможност да ползвате web административни услуги при подаване на документи за стипендии, общежития и мобилност по програма еразъм.
 

СЪОБЩЕНИЕ

За еднократна социална помощ могат да кандидатстват студентите от всички курсове на обучение 'магистри' и 'бакалаври', с брутен доход на член от семейството до 250лв. Тези, които са подали документи за редовна стипендия, служебно ще ги прехвърлим за помощта.

Документите за доходи представяте в отдел "Социално-битово обслужване", сгр. А, ет. 4, стая 426, тел: 02/8163 143, г-жа Радка Копцева.

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, ръководена от Административния Секретар на Университета, която се назначава в началото на всеки семестър със заповед на Ректора. 50 % от членовете на тази комисия са студенти – членове на Студентския съвет. Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. Всеки семестър стипендия получават около 400 студента.

Основните критерии, по които става класирането на кандидатите са доходът на член от семейството и успехът на студента от предходния семестър.

Част от средствата за стипендии – до 3 % се заделят за отпускане на еднократни социални помощи на студенти с тежко семейно и материално състояние.

Размерът на стипендиите варира от 50 до 120 лв. месечно, в зависимост от успеха на студента.

Всеки семестър се отпуска по една стипендия от името на Ректора и по една стипендия от името на всеки от Деканите на студенти с най-висок успех и активно участие в научно-изследователската работа, независимо от дохода.

Както при ползването на общежитие, така и при класирането за стипендия, определени преференции ползват студенти-сираци, инвалиди, майки.