СПИСЪК на учебна литература за закупуване в БИЦ на ХТМУ

 

    

1

Aufgaben zu Technische Mechanik 1-3

Nikolay Velkov

954-8954-53-2

4,68 лв.

2

Phisical Chemistry of Materials

Sasha V. Kalcheva-Iotova

978-954-465-048-3

12,57 лв.

3

Technische mechanik

Kliment Hadjov, Nikolay Velkov

978-954-465-012-4

4,71 лв.

4

Автоматизация на технологични процеси

Анжел Цанев

978-954-465-044-5

6,16 лв.

5

Аналитична химия с инструментални методи

Цветанка Неделчева

978-954-465-047-6

5,27 лв.

6

Багрила и текстилни спомагателни средства

Виолета Василева

954-8954-23-0

8 лв.

7

Газова и високоефективна течна хроматография

Данчо Даналев

no

4,15 лв.

8

Големи системи

Анжел Цанев

978-954-465-041-4

21,51 лв.

9

Дълбоко пречистване на веществата

Иваня Маркова

978-954-465-013-1

16,8 лв.

10

Задания за курсови задачи по техническа механика

Юлиана Яворова

954-8954-35-4

1,8 лв.

11

Задачи по инструментални методи в аналитичната химия

Радка Цонева,С. Попова

954-8954-20-6

4,2 лв.

12

Идеални химични реактори

Мария Кършева,Г. Стефанов

978-954-8954-73-0

7,2 лв.

13

Икономика

Иван Грозев, Н. Карев

978-954-465-051-3

11,7 лв.

14

Ингредиенти за каучукови смеси

Николай Дишовски

954-8954-50-8

7,9 лв.

15

Инженерна психология

Д.Караманска

978-954-89-54-74-7

10,5 лв.

16

Инструментални методи на аналитичната химия

Цветанка Неделчева

978-954-465-036-0

4,88 лв.

17

Колоидна химия

Мария Мачкова, Асен Гиргинов

978-954-465-063-6

7,2 лв.

18

Компютърни архитектури и операционни системи

Георги Еленков

978-954-465-032-2

7,3 лв.

19

Комуникации в социалните системи

Мариана Илиева, С. Терзиева

978-954-465-005-6

5 лв.

20

Курсови задачи и проекти за курса по процеси и апарати в химическата промишленост

Емилия Иванова, Ст. Чаушев, Иван Пенчев

954-8954-28-1

4,5 лв.

21

Масообменни процеси флуид-флуид

Ем. Иванова, Г. Стефанов

978-954-465-039-1

9,99 лв.

22

Математическо моделиране и мащабни преходи

Ив. Пенчев, И.Цибранска

954-8954-48-6

6,9 лв.

23

Материали за кожарското и обувно производство

К. Мутафчиева, Д. Иванова

954-8954-17-6

10,9 лв.

24

Машини за производство на каучукови изделия

Милчо Иванов

978-954-465-028-5

5,7 лв.

25

Мембранни процеси за дълбоко пречистване на веществата

Иваня Маркова

978-954-465-017-9

21,1 лв.

26

Металознание

Зл.Мартинова

954-8954-26-5

6 лв.

27

Моделиране и конструиране на изделия от кожи

Калина Мутафчиева

954-8954-38-9

8,3 лв.

28

Моделиране на технологични процеси (ръководство)

Пешко Джамбов

978-954-465-038-4

7,59 лв.

29

Нови технологии и материали

М. Миховски, В. Хаджийски, Р. Гаврилова

978-954-465-059-9

5,7 лв.

30

Обектно ориентирано програмиране с Java

Д. Пилев, Анета Георгиева

978-954-465-065-0

7,64 лв.

31

Окислително-редукционни процеси /второ прераб. издание/

Д.Николова, В.Йорданов, М. Георгиев

978-954-465-050-6

2,65 лв.

32

Организация на производството

Динка Милчева, Николай Карев

978-954-465-057-5

22,49 лв.

33

Основи на каталитичните процеси

Георги Високов, И. Зрънчев, Т. Попова

954-8954-59-1

14,5 лв.

34

Основи на конструирането и CAD

Георги Пъндев

978-954-465-060-5

4,16 лв.

35

Основи на кристалохимията

Добринка Ставракева, Ирена Михайлова

978-954-465-055-1

45,15 лв.

36

Основи на масопреносните процеси

Мария Кършева

954-8954-69-9

6,2 лв.

37

Практикум по физикохимия и колоидна химия

А. Цветанова и др.

954-8954-64-8

6,7 лв.

38

Преносни процеси

Иван Пенчев, Ирен Цибранска

954-8954-47-8

5,93 лв.

39

Преработване на пластмаси

Петър Велев

954-8954-67-2

9,2 лв.

40

Приложни реакции в органичния синтез

Анелия Маврова

978-954-465-025-4

6,73 лв.

41

Примери и задачи в аналитичната химия

Цв.Неделчева и др.

978-954-8954-95-2

5,9 лв.

42

Примери и задачи по аналитична химия ч. II

Латинка Костаднова и др.

978-954-465-067-4

5,21 лв.

43

Примери и задачи по моделиране на процесите на пренос на количество движение,топлина и маса

ИренЦибранска,А.Костова,

978-954-8954-91-4

4,45 лв.

44

Пробиотици

Нели Георгиева, Св. Данова

978-954-465-071-1

17,32 лв.

45

Професионално обучение

Мариана Илиева

954-8954-15-Х

9,3 лв.

46

Ръководство за упражнения по химия, технология и свойства на хартията

Н. Иванова, С.Бенчева, Д. Тодорава

978-954-465-030-8

6,2 лв.

47

Ръководство за изчисляване на процесите на пренос в биореактори

И. Цибранска,Д. Мутавчиева

978-954-465-021-6

9,3 лв.

48

Ръководство за лаб. и сем. упражнения по металургична топлотехника

Райко Станев, Даниела Чошнова

978-954-465-053-7

4,45 лв.

49

Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия

Данчо Даналев и др.

978-954-465-007-0

4,9 лв.

50

Ръководство за машини и апарати при производство на влакна и текстилни материали II част

Върбинка Луканова

954-8954-51-6

5,5 лв.

51

Ръководство за упражнение по микропроцесорна техника

Атанас Атанасов

978-954-465-054-4

5,46 лв.

52

Ръководство за упражнения по електрохимичен синтез

Любомир Петков

978-954-8954-81-5

3,5 лв.

53

Ръководство за упражнения по композитни материали на основата на неорганични свързващи вещества

Албена Йолева , Георги Чернев

978-954-465-022-3

7,8 лв.

54

Ръководство за упражнения по контрол и управление на качеството

Боян Йорданов

978-954-465-052-0

4,84 лв.

55

Ръководство за упражнения по микробиология

Хр. Чомаков, Нели Георгиева

954-8954-39-7

5,3 лв.

56

Ръководство за упражнения по облагородяване на хартия и картон и производство на изделия от тях

Веска Лашева, Д. Розалинов

978-954-465-015-5

6,8 лв.

57

Ръководство за упражнения по пластична деформация и разрушаване

Р.Йорданова, Д.Ангелова

978-954-465-031-5

16,5 лв.

58

Ръководство за упражнения по техническа механика

Веселин Илиев,Юл. Яворова

954-8954-46-Х

2,9 лв.

59

Ръководство за упражнения по технология на изделия от кожи

Р.Ефтимова,В. Грозданова

978-954-8954-82-2

4,2 лв.

60

Ръководство по стопанска логистика

Д. Тенчев, Г. Кондев

978-954-465-033-9

3,4 лв.

61

Синтетични и полусинтетични лекарствени средства

Атанас Бижев

954-89-54-32-Х

6,45 лв.

62

Синтетични каучуци и латекси

Л. Монева, Т. Владкова, М.Иванов

954-8954-57-5

10,9 лв.

63

Синтетични органични продукти и добавки

Владимир Божинов

954-8954-65-6

10,4 лв.

64

Специални керамични материали

Ст.Джамбазов,АлбенаЙолева

978-954-465-046-9

10,24 лв.

65

Строително стъкло

П. Джамбазки,И.Михайлова

978-954-465-037-7

5,99 лв.

66

Структура,свойства и термично обработване на цветни метали и сплави

Зл.Мартинова

954-8954-70-2

10 лв.

67

Структурен анализ

В. Димитров, Я.Димитриев

978-954-465-029-2

10,4 лв.

68

Текстилна химия

Росица Бечева

954-8954-54-0

4,5 лв.

69

Текстилна химия ІІ

Виолета Василева

978-954-465-058-2

12,69 лв.

70

Теоритична електротехника

Никола Шойлев,И.Атанасов

954-8954-12-5

11,8 лв.

71

Теория на металургичните процеси

Г.Харалампиев,Р. Паунова

978-954-465-006-3

13,5 лв.

72

Техника и технология на довършителните процеси в полиграфията

Татяна Божкова

978-954-465-019-3

9,8 лв.

73

Техническа механика + СД

Веселин Илиев

978-954-8954-97-6

9,5 лв.

74

Технология на кожите II част

Д. Иванова, Маргарита Колева

978-954-465-072-8

10,94 лв.

75

Технология на опаковките от хартии и картон

Димитър Розалинов

954-8954-49-4

13,4 лв.

76

Технология на органичния синтез I и II-ра част

Т.Константинова

954-8954-63-Х

9,3 лв.

77

Технология на пивото

Гунка Йонкова

978-954-465-068-1

4,6 лв.

78

Топлотехнически агрегати в силикатната промишленост

Лилиана Зашкова, Нина Пенкова, Иван Касабов

978-954-465-045-2

16,23 лв.

79

Учебни записки по електроника

Андрей Мирев

без ISBN

5,24 лв.

80

Физика на полимерите

Христо Бечев

978-954-8954-98-3

4,2 лв.

81

Физикохимия на силикатите

Й. Иванова,Ана Станева

978-954-8954-99-0

6,82 лв.

82

Химични реактори II част

М.Кършева,Г.Стефанов

978-954-465-042-1

7,96 лв.

83

Цветни и флуоресцентни органични продукти

Т. Константинова

954-8954-29-Х

7,69 лв.