СПЕЦИАЛНОСТИ

Прием за учебната 2017 - 2018 г. след завършено средно образование

 

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование (срок на обучение - 4 години)

 • Автоматика и информационни технологии

 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

 • Биоенергийни технологии и биопродукти

 • Биомедицинско инженерство

 • Биотехнологии

 • Електрохимични технологии и защита от корозия

 • Енергийна и екологична ефективност в металургията

 • Индустриален мениджмънт

 • Инженерна екология и опазване на околната среда

 • Инженерни материали и материалознание

 • Материали и мениджмънт

 • Металургия

 • Металургия (на английски език)

 • Металургия и мениджмънт

 • Неорганични химични технологии

 • Полимерно инженерство

 • Природни и алтернативни горива

 • Печатни технологии и полиграфичен дизайн

 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

 • Фин органичен синтез

 • Химично инженерство

 • Химично инженерство (на немски език)

 • Химично и биохимично инженерство (на френски език )

 • Целулоза, хартия и опаковки

 

 

Степен МАГИСТЪР след средно образование (срок на обучение - 5 години)

 

Степен МАГИСТЪР след бакалавър

 • Фин органичен синтез
 • Полиграфия
 • Природни и синтетични горива
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Текстилна химия
 • Кожи и изделия от кожи
 • Полимерно инженерство
 • Еластични омрежени полимери
 • Неорганични вещества
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Безопасност на производствата
 • Биогорива
 • Водородни технологии
 • Химични технологии в ядрената енергетика
 • CAD/САЕ в химичните технологии
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)
 • Химично инженерство и устойчиво развитие (на английски или френски език)
 • Нанотехнологии и наноматериали
 • Материали на метална основа
 • Полимерни материали
 • Силикатни материали
 • Материали и технологии за опто- и микро- електрониката
 • Материалознание (на английски език)
 • Метрология
 • Обработване на металите чрез пластична деформация
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металургични пещи и агрегати
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Металолеене
 • Възобновяеми енергийни системи (на английски език) (bg)
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Автоматика и информационни технологии
 • Информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Екология и опазване на околната среда
 • Индустриален мениджмънт
 • Управление на качеството
 • Стопанско управление
 • Биомедицнско инженерство
 • Рециклиране на полимери
 • Рециклиране на метални материали

 


За допълнителни въпроси: Учебен отдел на ХТМУ:

 • Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135
 • E-mail: umo@uctm.edu

 

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН САЙТ НА ХТМУ