В тази образователна степен могат да кандидатстват лица с придобита степен “Бакалавър” по същата или сродна специалност и/или със степен “Магистър” по друга специалност от областта на техническите науки.

Само за специалността “Химично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език) може да се кандидатства направо след завършено средно образование.

Обучението може по държавна поръчка - редовна форма и платено – редовна и задочна форма.

При по-голям брой кандидати за магистърските програми по държавна поръчка се сформират и групи за платено обучение по тези програми.

Магистърските учебни планове и програми се разработват и предлагат от катедрите, които осигуряват специализиращата подготовка и се утвърждават от Академичния съвет.

Университетът може да предложи и конкретни магистърски програма (платено обучение) според нуждите и желанията на фирми или частни лица.

Успешно завършилите получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си за получаване на най-високата образователна и научна степен “Доктор”.

Редовните студенти могат да кандидатства за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите условия.

Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с Постановление на Министерски съвет.

Таксата се плаща на два пъти.


Видове магистратури

 

 

Учебни планове:

Факултет по химично и системно инженерство (en)

 

 • AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES
 • AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES (Graduated with Bachelor Degree in other Specialties)
 • INFORMATION TECHNOLOGIES
 • BIOTECHNOLOGIES
 • ENGINEERING ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
 • ENGINEERING ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (Graduated with Bachelor Degree in other Specialties)
 • CHEMICAL ENGINEERING
 • CHEMICAL ENGINEERING (in German)
 • CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING (in French)
 • INDUSTRIAL MANAGEMENT
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 • ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
 • BUSINESS ADMINISTRATION
 • BUSINESS ADMINISTRATION (for Graduated with Bachelor Degree in other Specialties)
 • QUALITY ENGINEERING
 • CHEMICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT /in French and English /

 

Факултет по химични технологии

 

 • MANUFACTURING SAFETY(en)
 • CAD/CAE IN CHEMICAL TECHNOLOGIES (en)
 • FINE ORGANIC SYNTHESIS (en)
 • LEATHER AND LEATHER GOODS (en)
 • TEXTILE CHEMISTRY (en)
 • CHEMICAL TECHNOLOGIES IN NUCLEAR ENERGETICS  (en)
 • HYDROGEN TECHNOLOGIES (en)
 • NATURAL AND SYNTHETIC FUELS (en)
 • ELASTIC CROSS-LINKED POLYMERS (en)
 • PULP, PAPER AND PACKAGES (en)
 • INORGANIC SUBSTANCES (en)
 • PRINTING ARTS (en)
 • ELECTROCHEMISTRY AND CORROSION PROTECTION (en)
 • ELASTIC CROSS-LINKED POLYMERS (en)

 

 

Факултет по металургия и материалознание (en)

 

 • Energy and Ecology Efficiency in metallurgy
 • METALLURGY OF FERROUS METALS
 • METALLURGICAL NON-FERROUS METALS AND ALLOYS
 • METAL CASTING
 • PHYSICAL METALLURGY
 • Mechanical Metallurgy
 • SYSTEMS AND EQUIPMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN METALLURGY
 • METROLOGY
 • METALLIC MATERIALS
 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (taught in English language)
 • NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 • POLYMER Materials
 • SEMICONDUCTOR MATERIALS AND TECHNOLOGIES
 • SILICATE MATERIALS