В тази образователна степен могат да кандидатстват лица с придобита степен “Бакалавър” по същата или сродна специалност и/или със степен “Магистър” по друга специалност от областта на техническите науки.

Само за специалността “Химично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език) може да се кандидатства направо след завършено средно образование.

Обучението може по държавна поръчка - редовна форма и платено – редовна и задочна форма.

При по-голям брой кандидати за магистърските програми по държавна поръчка се сформират и групи за платено обучение по тези програми.

Магистърските учебни планове и програми се разработват и предлагат от катедрите, които осигуряват специализиращата подготовка и се утвърждават от Академичния съвет.

Университетът може да предложи и конкретни магистърски програма (платено обучение) според нуждите и желанията на фирми или частни лица.

Успешно завършилите получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си за получаване на най-високата образователна и научна степен “Доктор”.

Редовните студенти могат да кандидатства за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите условия.

Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с Постановление на Министерски съвет.

Таксата се плаща на два пъти.


Видове магистратури

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ - МАГИСТЪР

 

 • Автоматика и информационни технологии

 • Безопасност на производствата

 • Биомедицинско инженерство

 • Биотехнологии

 • Водородни технологии

 • Екология и опазване на околната среда

 • Еластични омрежени полимери

 • Електрохимия и защита от корозия

 • Енергийна и екологична ефективност в металургията

 • Индустриален мениджмънт

 • Инженерно материалознание (на анг. език)

 • Информационни технологии

 • Консервация и реставрация на хартия и книги

 • CAD/CAE в химичните технологии

 • Материали и технологии за опто- и микроелектрониката

 • Металознание и термично обработване на металите

 • Металолеене

 • Металургия на цветните метали и сплави

 • Металургия на черните метали

 • Нанотехнологии и наноматериали

 • Неорганични вещества

 • Обработка на металите чрез пластична деформация

 • Полиграфия

 • Полимерно инженерство

 • Природни и синтетични горива

 • Силикатни материали

 • Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език)

 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

 • Стопанско управление

 • Стъкло, керамика и свързващи вещества

 • Текстилна и кожи и изделия от тях

 • Управление на качеството

 • Фин органичен синтез

 • Химично и биохимично инженерство (на френски език)

 • Химично инженерство (на бълг. и немски език)

 • Химични технологии в ядрената енергетика

 • Целулоза, хартия и опаковки