ХТМУ-София предлага висококачествено инженерно образование в следните акредетирани от “Националната агенция за оценяване и акредитация” специалности:

 

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

1. Специалност: АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2. Специалност: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО (en)

3. Специалност: БИОТЕХНОЛОГИИ (en)

4. Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

5. Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (en)

6. Специалност: ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

7. Специалност: ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО (с преподаване на немски език)


ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Специалност: БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВАТА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

2. Специалност: БИОНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОПРОДУКТИ (en)

3. Специалност: ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ (en)

4. Специалност: НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ (en)

5. Специалност: ПОЛИМЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

6. Специалност: ПРИРОДНИ И АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА (en)

7. Специалност: ТЕХНОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН НА ТЕКСТИЛА И КОЖИТЕ

8. Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИГРАФИЯТА (en)

9. Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА СТЪКЛОТО, КЕРАМИКАТА И СВЪРЗВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА

10. Специалност: ФИН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ

11. Специалност: ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И ОПАКОВКИ (en)

 

ФАКУЛТЕТ ПО МЕТАЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

1. Специалност: ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ В МЕТАЛУРГИЯТА

2. Специалност: ИНЖЕНЕРНИ МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ:

2 A МАТЕРАЛИ НА МЕТАЛНА ОСНОВА

2 B СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ

2 C ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ

2 D ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

3. Специалност: МАТЕРИАЛИ И МЕНДЖМЪНТ

4. Специалност: МЕТАЛУРГИЯ

5. Специалност МЕТАЛУРГИЯ (на английски език)

6. Специалност: МЕТАЛУРГИЯ И МЕНИДЖМЪНТ


 

Обучението е с продължителност 4 години за редовни студенти и 5 години за задочни.

Преминалите успешно през бакалавърските програми могат да продължат обучението си в следващите образователни степени "Магистър" и "Доктор".
 

Учебни такси.
Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет. Таксата се плаща на два пъти.
Студентите, приети за редовно обучение, имат право да кандидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.