ХТМУ-София предлага висококачествено инженерно образование в следните акредетирани от “Националната агенция за оценяване и акредитация” специалности:

 

Факултет по химично и системно инженерство

 

Факултет по химични технологии

 

Факултет по металургия и материалознание

 

Обучението е с продължителност 4 години за редовни студенти и 5 години за задочни.

Преминалите успешно през бакалавърските програми могат да продължат обучението си в следващите образователни степени "Магистър" и "Доктор".
Учебни такси.
Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет. Таксата се плаща на два пъти.
Студентите, приети за редовно обучение, имат право да кандидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.