Проект "Студентски практики по ОП НОИР"

 

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

Към сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА.

в каб.204, етаж 2, сгр.А
 

Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проекта

Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

 • Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи 480 лв. след приключването й;

 • имате право на една практика при обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”;

 • какви са сроковете - всички дейности по проекта трябва да приключат 31.12.2017 г

 • Кой има право да участва: 

  Приоритетно в проекта се включват действащи студенти от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” от III и IV курс и всички студенти от ОКС „Магистър” без ограничение

За стартиране на практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с ХТМУ. Договорът се генерира от уеб системата като pdf файл, разпечатва се в 3 екземпляра и се подписват от двете страни – студент и ректор.

Студентът депозира договор за практическо обучение в стая 204, 2 етаж, сгр. А съгласно следния график:

 


СТУДЕНТИТЕ ОТ II-РИ КУРС МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОЕКТА И ДА ПОДАВАТ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ СЛЕД ЗАВЕРЕН ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.

 

 

Начална дата на практиката

Крайна дата на представяне на договора

17 – 21 юли

12 юли

24 – 28 юли

19 юли

31 юли – 4 август

26 юли

7 - 11 август

2 август

14 – 18 август

9 август

21 – 25 август

16 август

28 август – 1 септември

23 август

4 – 8 септември

30 август

11 – 15 септември

5 септември

18 – 21 септември

13 септември

25 – 29 септември

20 септември

2 – 6 октомври

27 септември

9 – 13 октомври

4 октомври

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ ФАЗА 1

НА СТУДЕНТИ ОТ 2-РИ КУРС ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 01.06 2017 Г.

в каб.204, етаж 2, сгр.А

 

Подписването на договорите със студентите става само при:

 • посочен ментор от профила на ментора;

 • избран и потвърден академичен наставник;

 • качена програма за 240 часа от ментора за дейностите, които ще извършва студента по време на практиката;

 • одобрена от академичния наставник програма за практиканта; ПРОГРАМАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА СПЕЦИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ КОЯТО Е СТУДЕНТЪТ

 • качен график за 240 часа, който е съгласуван предварително с ментора;

 • одобрен от ментор и академичния наставник график за провеждане на практиката.


 

Договори с по-късна начални дати от посочените по график могат да бъдат предоставяни предварително.

 

Пълният текст на правилата може да видите на: http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki...

За допълнителна информация и помощ стая 204, етаж 2, сгр.А

Участвалите в проекта и завършили успешно своето практическо обучение студенти получават удостоверение за приключена практика.

 

ВАЖНО: Няма да се сключи договор, ако студентът не е действащ или ако не са спазени сроковете. Студентите, въвели невярна информация, губят правото на участие и връщат получената сума.

Пълният текст на Инструкцията за реда и условията за изпълнението на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I може да видите на http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_Instruktsia.pdf


За допълнителна информация и помощ:

проф. Сеня Терзиева – водещ функционален експерт,

стая 413, етаж 4, сгр.А

инж. Станка Йоцова - функционален експерт

стая 204, етаж 2, сгр.А. –

от 9.00 – 12.00 и 13.30 – 15.00 часа, всеки работен ден


 

Във връзка с отчитане и заплащане на приключили практики, ментори, академични наставници, функционални експерти, експерти финансово-счетоводно обслужване и технически изпълнители трябва да представят:

 • Отчет за извършената работа по проекта и Декларация за осигурителен доход – 2 екз.;