Проект "Студентски практики по ОП НОИР"

 

 

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

 

Към сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/

 

 

Важна информация за студентите, които искат да преминат практическо обучение по проекта


Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

  • Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи 480 лв. след приключването й;

  • имате право на една практика при обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”;

  • какви са сроковете - всички дейности по проекта трябва да приключат 31.12.2017 г

За стартиране на практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с ХТМУ. Договорът се генерира от уеб системата като pdf файл, разпечатва се в 3 екземпляра и се подписват от двете страни – студент и ректор.

Студентът депозира договор за практическо обучение в стая 204, 2 етаж, сгр. А съгласно следния график:


СТУДЕНТИТЕ ОТ II-РИ КУРС МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОЕКТА И ДА ПОДАВАТ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТИЕ СЛЕД ЗАВЕРЕН ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.

Начална дата на практиката

Крайна дата на представяне на договора

2428 април

до 13 април

2 – 5 май

до 26 април

8 – 12 май

до 3 май

15 – 19 май

до 10 май

22 – 26 май

до 17 май

29 май - 2 юни

до 23 май

5 – 9 юни

до 30 май

 

Подписването на договорите със студентите става само при:

  • посочен ментор от профила на ментора;

  • избран и потвърден академичен наставник;

  • качена програма за 240 часа от ментора за дейностите, които ще извършва студента по време на практиката;

  • одобрена от академичния наставник програма за практиканта; ПРОГРАМАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА СПЕЦИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ОТ КОЯТО Е СТУДЕНТЪТ

  • качен график за 240 часа, който е съгласуван предварително с ментора;

  • одобрен от ментор и академичния наставник график за провеждане на практиката.

 

Договори с по-късна начални дати от посочените по график могат да бъдат предоставяни предварително.

 

Пълният текст на правилата може да видите на: http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki...

За допълнителна информация и помощ стая 204, етаж 2, сгр.А

 

 

ВАЖНО: Няма да се сключи договор, ако студентът не е действащ или ако не са спазени сроковете. Студентите, въвели невярна информация, губят правото на участие и връщат получената сума.

Във връзка с отчитане и заплащане на приключили практики, ментори, академични наставници, функционални експерти, експерти финансово-счетоводно обслужване и технически изпълнители трябва да представят:

  • Отчет за извършената работа по проекта и Декларация за осигурителен доход – 2 екз.;