Проекти по оперативни програми към ЕС

  • BG05M2ОP001-2.009-0015: "Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки" по Оперативна програма "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", 2014-2020 г.
  • BG051PO001-3.3.06-0014: Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи
  • BG051PO001-4.3.04-0028:  Подобряване на качеството на дистанционото обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти
  • Студентски практики
  • Проект Студентски стипендии: ІІІ фаза (BG051PO001-4.2.06) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
  • BG16RFOP001-3.003: "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- гр. София“